Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character
Karel

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:33 yönetici
Yazdır PDF

ST30; DS200M, DS200S, DS200 model santrallarla uyumlu, bu sistemlerin özelliklerinin kullan?m?nda kolayl?k ve h?z sa?layan Operatör/Özel telefon setidir.

Opsiyonel Bluetooth deste?ine sahip olan ST30, yeni ve estetik tasar?m?yla, özel ayd?nlatmal? geni? grafik ekran?yla ve fark yaratan tüm özellikleriyle benzersiz bir ürün.

Bluetooth® V2.0+EDR class uyumlu.
2,4GHz ISM band?nda çal??ma.
Aç?k alanda 10, kapal? alanda 5 metre kapsama alan?.
Bluetooth® cihazlar? bulma, e?le?me ve toplam 15 cihaza kadar Bluetooth® cihaz? haf?zada tutabilme.
Bluetooth® cihazlar?n ST30’u bulabilmesi ve e?le?ebilmesi.
Bluetooth ?ifresi girebilme, di?er cihazlara görünüp görünmeyece?inin ayarlanabilmesi, di?er cihazlar taraf?ndan hangi isimle alg?lanaca??n?n yap?land?r?labilmesi.
Standart Bluetooth® destekli kulakl?k seti üzerindeki özel tu? kullan?larak ça?r? yan?tlama ve sonland?rabilme.
Bluetooth® destekli GSM telefonlar ile ST30’u e?le?tirebilme.
Bluetooth® destekli GSM telefonun rehberine ST30 üzerinden eri?ebilme (Bu özellik GSM telefonun deste?i varsa kullan?labilir).
Bluetooth® destekli GSM telefona gelen ça?r?lara ST30 üzerinden cevap verebilme.
GSM ça?r?lar?n? Bluetooth® destekli GSM telefon üzerinden ST30 kullanarak yapabilme.

Anahtar özellikler ba?l??? alt?nda belirtilen tüm özellikler opsiyoneldir.
 
Say?sal Operatör/Özel Telefon Seti.
Handsfree, ahize ya da kulakl?k seçenekleriyle rahat ve h?zl? kullan?m.
Abonelerin ve d?? hatlar?n me?guliyetlerinin takip edilebilmesini sa?layan, çift fonksiyonlu, kendinden ???kl?, 16 adet programlanabilir tu?.
12 adet 3x4 standart arama tu?u.
S?k kullan?lan özelliklere kolay ula??m sa?layan 6 adet özel fonksiyonlu tu? (menu, park, phonebook, flash, transfer, redial).
4 adet ses kontrol tu?u (handsfree, ses art?rma ve azaltma, ses kesme tu?u-mute).
Ekranla ili?kilendirilmi?, esnek i?levli tu?larla kolay kullan?m sa?layan, 5 kademeli olarak aç?land?r?labilen, beyaz LED ile ayd?nlat?lm??, 160x100 piksel 4¨ grafik ekran. 8 sat?r x 26 karakter görüntüleme deste?i.
DSS abone eri?im birimiyle abone me?guliyetinin takibi ve programlanabilir tu? say?s?n?n art?r?lmas? (opsiyonel).
Kulakl?k giri?iyle kullan?m kolayl???, ça?r? park etme ve geri almada kontrol sa?layan özel menü yap?s?.
Gelen ça?r?, yap?lan arama listeleri, cevapl?-cevaps?z ça?r?lar hakk?nda bilgi.
Telefon defteri ve idea’da kay?tl? olan arayanlar?n ismini görme.
50 adet numara haf?zas?.
Ekran üzerinden kolayl?kla kullan?labilen menü yap?s?.
Net Konsol bilgisayar-telefon entegrasyonu (CTI) uygulamas? ile birlikte kullan?labilme
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:32 yönetici
Yazdır PDF

ST26; DS200M, DS200S, DS200 model santrallarla uyumlu, bu sistemlerin özelliklerinin kullan?m?nda kolayl?k ve h?z sa?layan Operatör/Özel telefon setidir.

Handsfree, ahize ya da kulakl?k seçenekleriyle rahat ve h?zl? kullan?m.
Abonelerin ve d?? hatlar?n me?guliyetlerinin takip edilebilmesini sa?layan, çift fonksiyonlu, kendinden ???kl?, 16 adet programlanabilir tu?.
12 adet 3x4 standart arama tu?u.
S?k kullan?lan özelliklere kolay ula??m sa?layan 6 adet özel fonksiyonlu tu? (menu, park, phonebook, flash, transfer, redial).
4 adet ses kontrol tu?u (handsfree, ses art?rma ve azaltma, mute).
Ekranla ili?kilendirilmi?, esnek i?levli tu?larla kolay kullan?m sa?layan 4 sat?r ekran.
Gelen ça?r?, yap?lan arama listeleri, cevapl?-cevaps?z ça?r?lar hakk?nda bilgi.
Telefon defterine kay?tl? olan arayanlar?n ismini görme (IDEA’ya girilmis abone isimleri de görüntülenir)
50 adet numara haf?zas?.
Ekran üzerinden kolayl?kla kullan?labilen menü yap?s?.
ST26 ile birlikte kullan?labilen DSS abone eri?im birimiyle abone me?guliyetinin takibi ve programlanabilir tu? say?s?n?n art?r?lmas? (opsiyonel).
Kulakl?k giri?iyle kullan?m kolayl???, ça?r? park etme ve geri almada kontrol sa?layan özel menü yap?s?.
Net Konsol bilgisayar-telefon entegrasyonu (CTI) uygulamas? ile birlikte kullan?labilme deste?i.
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:29 yönetici
Yazdır PDF

FT15; MS26C, MS38S, MS38C, MS48S, MS48C, MS128, MS224 model santrallarla uyumlu, bu sistemlerin özelliklerinin kullan?m?nda kolayl?k ve h?z sa?layan, yeni ve estetik tasar?ma sahip operatör/telefon setidir.

Kullan?m? kolayla?t?ran navigasyon tu?lar?, kullan?c? tercihine göre ayarlanabilen duru? aç?s?, farkl? ve estetik yap?s? ile FT15 yeni bir alternatif.

Kullan?c? tercihine göre ayarlanabilen duru? aç?s?
Ekranla ili?kilendirilmi?, esnek i?levli tu?larla kolay kullan?m sa?layan 4 sat?r ekran
Navigator ile rahat ve h?zl? menü kullan?m?
Abonelerin ve d?? hatlar?n me?guliyetlerinin takip edilmesini sa?layan, kendinden ???kl?, 12 adet programlanabilir tu?
12 adet 3x4 arama tu?u
Handsfree, ahize ya da kulakl?k seçenekleriyle rahat ve h?zl? kullan?m
S?k kullan?lan özelliklere kolay ula??m? sa?layan 5 adet özel fonksiyonlu tu? (Phonebook, redial, flash, transfer, park)
4 adet ses kontrol tu?u (Speaker/handsfree, ses artt?rma ve azaltma, ses kesme-mute tu?u)
Kulakl?k giri?iyle kullan?m kolayl???, ça?r? park etme ve geri almada kontrol sa?layan özel menü yap?s?
100 haf?zal? telefon defteri
Gelen ça?r?, yap?lan arama listeleri, cevapl?-cevaps?z ça?r?lar hakk?nda bilgi
Ça?r?larda telefon defterine kay?tl? olan arayanlar?n ismini görme
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:27 yönetici
Yazdır PDF

Santral?n birbirinden cazip özelliklerinin, telefon üzerinde bulunan özel amaçl? tu?lar ve ekran arac?l???yla kolayca kullan?m?n? sa?layan, say?sal telefon setidir.
Kullan?c?lar için tasarlanm?? olan ??k ve estetik telefon seti ST20; kolay, rahat ve etkin ileti?im olana?? sa?lar.
2/4 sat?rl?k LCD ekran? ile ili?kili, kabul ve ret tu?lar?yla seçim yapmay? kolayla?t?rmaktad?r
Abonelerin ve d?? hatlar?n me?guliyetlerinin takip edilmesini sa?layan, çift fonksiyonlu, ???kl? 16 adet programlanabilir tu?u vard?r.
S?k kullan?lan özelliklere kolay ula??m sa?layan 6 adet özel fonksiyon tu?u (menu, park, telefon defteri, flash, transfer, redial) bulunmaktad?r.
4 adet ses kontrol tu?u (handsfree, ses art?rma ve azaltma, mute-ses kesme tu?u) vard?r.
Handsfree, ahize ya da kulakl?k seçenekleriyle rahat ve h?zl? kullan?m sa?lar.
Gelen ça?r?, yap?lan arama listeleri, cevapl?-cevaps?z ça?r?lar hakk?nda bilgi al?nabilir.
Telefon defterine kay?tl? ki?iler arad???nda ekranda arayan ki?inin ismi görülebilir.
70 adet isim ve numaran?n kaydedilebildi?i telefon defteri vard?r.
 
Arayan?n numaras?n? görme (CLIP)
Aramalarda numaran?n gönderilmemesi (CLIR)
Ça?r? ba?land???nda numaran?n gönderilmesi
Ça?r? ba?land???nda numaran?n gönderilmemesi
?arts?z, me?gulde ve cevap verilmemesi halinde ça?r?y? yönlendirme (CFU, CFB, CFNR)
Ayn? hatta birden çok abone numaras? (MSN)
Konu?ma Ücreti Bilgisi (AOC)
Terminal portatifli?i (TP)
Ça?r? bekletme (CW)
Direkt iç arama (DDI)
Abone-abone sinyalle?mesi (UUS)
Ça?r? tutma (CH)
3’lü konferans
Ça?r? aktarma
Me?gul aboneye eri?im (CCBS)
Cevap vermeyen aboneye eri?im (CCBS)
Cevap vermeyen aboneye eri?im (CCNR)
Bebek dinleme
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:26 yönetici
Yazdır PDF

FT20; DS200, DS200S, DS200M model santrallarla uyumlu, bu sistemlerin özelliklerinin kullan?m?nda kolayl?k ve h?z sa?layan telefon setidir.

Santral?n birbirinden cazip özelliklerinin (s?raya girme, otomatik arama, yönlendirme, konferans, alarm vb.) telefon üzerinde bulunan özel amaçl? tu?lar ve ekran arac?l???yla kolayca kullan?m?n? sa?layan say?sal telefon setidir.
Operatör ve kullan?c?lar için tasarlanm?? olan ??k ve estetik telefon seti FT20; kolay, rahat ve etkin ileti?im olana?? sunar.
2/4 sat?rl?k LCD ekran? ile ili?kili; kabul ve ret tu?lar?yla seçim yapmay? kolayla?t?rmaktad?r.
Abonelerin ve d?? hatlar?n me?guliyetlerinin takip edilmesini sa?layan, çift fonksiyonlu, ???kl? 16 adet programlanabilir tu?u vard?r.
S?k kullan?lan özelliklere kolay ula??m sa?layan 6 adet özel fonksiyon tu?u bulunmaktad?r : Menu, park, telefon defteri, flash, transfer, redial.
4 adet ses kontrol tu?u vard?r : Handsfree, ses art?rma ve azaltma, mute-ses kesme tu?u.
Handsfree, ahize ya da kulakl?k seçenekleriyle rahat ve h?zl? kullan?m sa?lar.
Gelen ça?r?, yap?lan arama listeleri, cevapl?-cevaps?z ça?r?lar hakk?nda bilgi al?nabilir.
Telefon defterine kay?tl? ki?iler arad???nda, ekranda arayan ki?inin ismi görüntülenir.
100 adet isim ve numaran?n kaydedilebildi?i telefon defteri vard?r.
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:24 yönetici
Yazdır PDF

FT10; MS38, MS48, MS128, MS224 model santrallarla uyumlu, bu sistemlerin özelliklerinin kullan?m?nda kolayl?k ve h?z sa?layan telefon setidir.

Santral?n birbirinden cazip özelliklerinin (s?raya girme, otomatik arama, yönlendirme, konferans, alarm vb.) telefon üzerinde bulunan özel amaçl? tu?lar ve ekran arac?l???yla kolayca kullan?m?n? sa?layan analog telefon setidir.
Operatör ve kullan?c?lar için tasarlanm?? olan ??k ve estetik telefon seti FT10, kolay, rahat ve etkin ileti?im olana?? sa?lamaktad?r.
2/4 sat?rl?k LCD ekran? ile ili?kili; kabul ve ret tu?lar?yla seçim yapmay? kolayla?t?rmaktad?r.
Abonelerin ve d?? hatlar?n me?guliyetlerinin takip edilmesini sa?layan, çift fonksiyonlu, ???kl? 16 adet programlanabilir tu?u vard?r.
S?k kullan?lan özelliklere kolay ula??m sa?layan 6 adet özel fonksiyon tu?u (menu, park, telefon defteri, flash, transfer, redial) bulunmaktad?r.
4 adet ses kontrol tu?u (handsfree, ses art?rma ve azaltma, mute-ses kesme tu?u) vard?r.
Handsfree, ahize ya da kulakl?k seçenekleriyle rahat ve h?zl? kullan?m sa?lar.
Gelen ça?r?, yap?lan arama listeleri, cevapl?(sadece 4 sat?r versiyonunda)-cevaps?z ça?r?lar hakk?nda bilgi al?nabilir.
Telefon defterine kay?tl? ki?iler arad???nda ekranda arayan ki?inin ismi görülebilir.
100 adet isim ve numaran?n kaydedilebildi?i telefon defteri vard?r.
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:23 yönetici
Yazdır PDF

OP48S, santral?n birbirinden cazip özelliklerinin, karma??k ve çok zor i?lemlere gerek kalmadan, tek tu?la kolayca kullan?m?n? sa?layan fonksiyonel ve estetik telefon setidir.

Operatör ve kullan?c?lar için tasarlanm??, fonksiyonel telefon setidir.
MS26C, MS38S, MS38C, MS48S, MS48C, MS128, MS224 model santrallara ayn? anda 16 aboneye kadar ba?lanabilmektedir.
I??kl? gösterge panelinden saati, arayan aboneleri, iç ve d?? hatlar?n durumunu ve baz? kullan?m özelliklerinin devrede olup olmad???n? izleyebilmek mümkündür.
4 adet programlanabilir fonksiyon tu?u bulunmaktad?r.
 

Cuma, 30 Temmuz 2010 05:21 yönetici
Yazdır PDF

LT26S, santral?n birbirinden cazip özelliklerinin, karma??k ve zor i?lemlere gerek kalmadan tek tu?la kolayca kullan?m?n? sa?layan fonksiyonel telefon setidir.

Operatör ve kullan?c?lar için tasarlanm??, fonksiyonel telefon setidir.
MS26S model santrallar?n tüm abonelerine ba?lanabilir
Iste?e ba?l? olarak handsfree alternatifi (LT26H), 2 sat?rda 32 karakterlik LCD ekran, 10 adet özel hafiza ve fonksiyon tu?lar? bulunmaktad?r.
 

TM100 SMS

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:13 yönetici
Yazdır PDF

KAREL TM100; Türk Telekom’un destekledi?i hatlarda SMS gönderebilen, yan? s?ra pek çok kullan?m özelli?ine sahip, ??k tasar?m? ile dikkat çeken bir telefon makinas?d?r. SMS gönderme/alma özelli?ini destekleyen KAREL MS26C ve KAREL MS38C santrallarla uyumlu olarak çal??maktad?r.

ETSI 201912 protokol 1 üzerinden SMS

?ki sat?r numara ve karakter, bir sat?r ikonlar için üç sat?r LCD

Fihrist ve bilgisayar klavyesi giri?i

?ngilizce ve Türkçe dil destegi

Standart telefon fonksiyonlar? elektrik kesilmesi s?ras?nda devam eder

Tekrar arama/Duraklama, yeniden arama fonksiyonlar?

3 seviye hoparlör ses seviyesi, 3 seviye zil ses seviyesi, 32 basamakl? otomatik tekrar arama fonksiyonu ve 32 basamakl? ön-haz?rl?kl? ça?r? fonksiyonu

Fihristteki 10 VIP numaray? tu?lara atayarak direkt çevirme fonksiyonu

Arayan no. Fonksiyonlar?

Arayan No. fonksiyonlar?

FSK ve DTMF deste?i

Kay?tl? numaralardan gelen ça?r?larda ekranda isim görüntüleme

Gelen, giden ve cevaps?z ça?r?lar için 50 kay?t kapasitesi

Arayan listesindeki kay?tlar? görüntüleme, geri arama ve listeden silme

Mesaj bekliyor uyar?s?

K?sa Mesaj Servisi (SMS) Fonksiyonlar?

Her mesaj için maksimum 160 karakter

K?sa mesajlar için koruyucu parola

K?sa mesajlar için iki mesaj servis numaras? (24 haneli)

Alt adres deste?i

K?sa mesaj gönderme ve alma (160 karakterli mesajlar için maksimum 40 mesaj kapasitesi), elektrik kesintilerinde veri kayb? olu?mamas?

Yeni k?sa mesaj uyar?s?, k?sa mesaj yazma, düzenleme, cevaplama, ön izleme, aktarma ve silme

Bir mesaj dizini deste?i

K?sa mesaj içinden numara kaydetme ve tekrar arama

Di?er Fonksiyonlar

Tarih ve saat görüntüleme (GG/AA ve 24 saat)

?sim (16 karakter), numara (24 hane) olmak üzere 80 adet fihrist kayd?

Alarm ayar?

8 seviye ekran kontrast ayar?

 

TM120

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:12 yönetici
Yazdır PDF

TM120 CID Telefon makinas?, arayan numaray? gösterme özelli?inin yan?s?ra kullan?c?lar için önemli ölçüde kolayl?k sa?layan Handsfree (Eller serbest) özelli?i, alfa-numerik ekran?, fonksiyonelli?i, ??k ve ergonomik tasar?m? ile benzersiz bir ürün.

Arayan numaray? gösterme (Türk Telekom'un destekledi?i hatlarda).
Handsfree.
Telefon rehberi özelli?i.
Arayan numara rehberde kay?tl? ise arayan?n ismini görme.
Alfa-nümerik ekran.
Tarih saat göstergesi.
Arayan ve aranan numara haf?zas?.
Flash, tekrar arama, özel haf?za tu?lar?.
Her tip telefon santral?yla uyumluluk.
 

TM100 SMS

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:11 yönetici
Yazdır PDF

KAREL TM100; Türk Telekom’un destekledi?i hatlarda SMS gönderebilen, yan? s?ra pek çok kullan?m özelli?ine sahip, ??k tasar?m? ile dikkat çeken bir telefon makinas?d?r. SMS gönderme/alma özelli?ini destekleyen KAREL MS26C ve KAREL MS38C santrallarla uyumlu olarak çal??maktad?r.

ETSI 201912 protokol 1 üzerinden SMS

?ki sat?r numara ve karakter, bir sat?r ikonlar için üç sat?r LCD

Fihrist ve bilgisayar klavyesi giri?i

?ngilizce ve Türkçe dil destegi

Standart telefon fonksiyonlar? elektrik kesilmesi s?ras?nda devam eder

Tekrar arama/Duraklama, yeniden arama fonksiyonlar?

3 seviye hoparlör ses seviyesi, 3 seviye zil ses seviyesi, 32 basamakl? otomatik tekrar arama fonksiyonu ve 32 basamakl? ön-haz?rl?kl? ça?r? fonksiyonu

Fihristteki 10 VIP numaray? tu?lara atayarak direkt çevirme fonksiyonu

Arayan no. Fonksiyonlar?

Arayan No. fonksiyonlar?

FSK ve DTMF deste?i

Kay?tl? numaralardan gelen ça?r?larda ekranda isim görüntüleme

Gelen, giden ve cevaps?z ça?r?lar için 50 kay?t kapasitesi

Arayan listesindeki kay?tlar? görüntüleme, geri arama ve listeden silme

Mesaj bekliyor uyar?s?

K?sa Mesaj Servisi (SMS) Fonksiyonlar?

Her mesaj için maksimum 160 karakter

K?sa mesajlar için koruyucu parola

K?sa mesajlar için iki mesaj servis numaras? (24 haneli)

Alt adres deste?i

K?sa mesaj gönderme ve alma (160 karakterli mesajlar için maksimum 40 mesaj kapasitesi), elektrik kesintilerinde veri kayb? olu?mamas?

Yeni k?sa mesaj uyar?s?, k?sa mesaj yazma, düzenleme, cevaplama, ön izleme, aktarma ve silme

Bir mesaj dizini deste?i

K?sa mesaj içinden numara kaydetme ve tekrar arama

Di?er Fonksiyonlar

Tarih ve saat görüntüleme (GG/AA ve 24 saat)

?sim (16 karakter), numara (24 hane) olmak üzere 80 adet fihrist kayd?

Alarm ayar?

8 seviye ekran kontrast ayar?

 

CI20 Ladin

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:10 yönetici
Yazdır PDF

CI20 Ladin, arayan numaray? gösteren telefon. Art?k sizi arayan kim bileceksiniz.

Arayan (CLIP özelli?i) ve tu?lanan numaray?, konu?ma süresini, tarih ve saati gösteren 2 sat?r LCD ekran.
99 adet arayan numara haf?zas?
Arayan numaray? kaydetme ve geri arayabilme
Gelen ça?r?n?n geli? tarihini, saatini ve kaç kere arad???n? görebilme
Telefon defterine kay?tl? ki?ileri isimlerinin ba? harfini tu?layarak h?zl? arayabilme, bu numaralar? haf?zadan arayabilme
80 adet isim ve numara bilgisi içeren telefon defteri
Telefon defterine kay?tl? ki?ilerden gelen ça?r?larda, arayan ki?inin ismini ekranda görebilme
Son aranan 20 telefon numaras?n? haf?zada tutma ve tekrar arayabilme
Cevaplanmam?? ça?r? uyar? ?????
Çatalalt? tu?u (Flash)
Ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil
Türkçe, ?ngilizce ve Frans?zca dil seçene?i
Uluslararas? standartlara uygunluk
Telekomünikasyon Kurumu onayl?
 

BT104

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:09 yönetici
Yazdır PDF

BT104, arayan numaray? gösteren telefon. Art?k sizi arayan kim bileceksiniz.

Arayan numaray? gösterme (CLIP özelli?i), kaydetme ve geri arayabilme
Arayan ve aranan numaralar?, aranma say?lar?n?, tarih ve saat bilgilerini, aramalarda konu?ma sürelerini gösteren LCD ekran
80 adet isim ve numara bilgisi içeren telefon defteri
99 adet arayan numara, 20 adet son aranan numara haf?zas?, bu numaralar? haf?zadan arayabilme
Telefon defterine kay?tl? 80 ki?inin isimlerinin ba? harfini tu?layarak h?zl? arama yapabilme, bu numaralar? haf?zadan arayabilme
Telefon defterine kay?tl? ki?ilerden gelen ça?r?larda, arayan ki?inin ismini ekranda görebilme
Son numaray? tekrar arama tu?u (Redial)
Çatalalt? tu?u (Flash)
Uluslararas? standartlara uygunluk
Telekomünikasyon Kurumu onayl?
 

TM120

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:05 yönetici
Yazdır PDF

TM120 CID Telefon makinas?, arayan numaray? gösterme özelli?inin yan?s?ra kullan?c?lar için önemli ölçüde kolayl?k sa?layan Handsfree (Eller serbest) özelli?i, alfa-numerik ekran?, fonksiyonelli?i, ??k ve ergonomik tasar?m? ile benzersiz bir ürün.

Arayan numaray? gösterme (Türk Telekom'un destekledi?i hatlarda).
Handsfree.
Telefon rehberi özelli?i.
Arayan numara rehberde kay?tl? ise arayan?n ismini görme.
Alfa-nümerik ekran.
Tarih saat göstergesi.
Arayan ve aranan numara haf?zas?.
Flash, tekrar arama, özel haf?za tu?lar?.
Her tip telefon santral?yla uyumluluk.
 

TM100 SMS

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:04 yönetici
Yazdır PDF

KAREL TM100; Türk Telekom’un destekledi?i hatlarda SMS gönderebilen, yan? s?ra pek çok kullan?m özelli?ine sahip, ??k tasar?m? ile dikkat çeken bir telefon makinas?d?r. SMS gönderme/alma özelli?ini destekleyen KAREL MS26C ve KAREL MS38C santrallarla uyumlu olarak çal??maktad?r.

ETSI 201912 protokol 1 üzerinden SMS

?ki sat?r numara ve karakter, bir sat?r ikonlar için üç sat?r LCD

Fihrist ve bilgisayar klavyesi giri?i

?ngilizce ve Türkçe dil destegi

Standart telefon fonksiyonlar? elektrik kesilmesi s?ras?nda devam eder

Tekrar arama/Duraklama, yeniden arama fonksiyonlar?

3 seviye hoparlör ses seviyesi, 3 seviye zil ses seviyesi, 32 basamakl? otomatik tekrar arama fonksiyonu ve 32 basamakl? ön-haz?rl?kl? ça?r? fonksiyonu

Fihristteki 10 VIP numaray? tu?lara atayarak direkt çevirme fonksiyonu

Arayan no. Fonksiyonlar?

Arayan No. fonksiyonlar?

FSK ve DTMF deste?i

Kay?tl? numaralardan gelen ça?r?larda ekranda isim görüntüleme

Gelen, giden ve cevaps?z ça?r?lar için 50 kay?t kapasitesi

Arayan listesindeki kay?tlar? görüntüleme, geri arama ve listeden silme

Mesaj bekliyor uyar?s?

K?sa Mesaj Servisi (SMS) Fonksiyonlar?

Her mesaj için maksimum 160 karakter

K?sa mesajlar için koruyucu parola

K?sa mesajlar için iki mesaj servis numaras? (24 haneli)

Alt adres deste?i

K?sa mesaj gönderme ve alma (160 karakterli mesajlar için maksimum 40 mesaj kapasitesi), elektrik kesintilerinde veri kayb? olu?mamas?

Yeni k?sa mesaj uyar?s?, k?sa mesaj yazma, düzenleme, cevaplama, ön izleme, aktarma ve silme

Bir mesaj dizini deste?i

K?sa mesaj içinden numara kaydetme ve tekrar arama

Di?er Fonksiyonlar

Tarih ve saat görüntüleme (GG/AA ve 24 saat)

?sim (16 karakter), numara (24 hane) olmak üzere 80 adet fihrist kayd?

Alarm ayar?

8 seviye ekran kontrast ayar?

 

CI20 Ladin

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:02 yönetici
Yazdır PDF

CI20 Ladin, arayan numaray? gösteren telefon. Art?k sizi arayan kim bileceksiniz.

Arayan (CLIP özelli?i) ve tu?lanan numaray?, konu?ma süresini, tarih ve saati gösteren 2 sat?r LCD ekran.
99 adet arayan numara haf?zas?
Arayan numaray? kaydetme ve geri arayabilme
Gelen ça?r?n?n geli? tarihini, saatini ve kaç kere arad???n? görebilme
Telefon defterine kay?tl? ki?ileri isimlerinin ba? harfini tu?layarak h?zl? arayabilme, bu numaralar? haf?zadan arayabilme
80 adet isim ve numara bilgisi içeren telefon defteri
Telefon defterine kay?tl? ki?ilerden gelen ça?r?larda, arayan ki?inin ismini ekranda görebilme
Son aranan 20 telefon numaras?n? haf?zada tutma ve tekrar arayabilme
Cevaplanmam?? ça?r? uyar? ?????
Çatalalt? tu?u (Flash)
Ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil
Türkçe, ?ngilizce ve Frans?zca dil seçene?i
Uluslararas? standartlara uygunluk
Telekomünikasyon Kurumu onayl?
 

BT104

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:01 yönetici
Yazdır PDF

BT104, arayan numaray? gösteren telefon. Art?k sizi arayan kim bileceksiniz

Arayan numaray? gösterme (CLIP özelli?i), kaydetme ve geri arayabilme
Arayan ve aranan numaralar?, aranma say?lar?n?, tarih ve saat bilgilerini, aramalarda konu?ma sürelerini gösteren LCD ekran
80 adet isim ve numara bilgisi içeren telefon defteri
99 adet arayan numara, 20 adet son aranan numara haf?zas?, bu numaralar? haf?zadan arayabilme
Telefon defterine kay?tl? 80 ki?inin isimlerinin ba? harfini tu?layarak h?zl? arama yapabilme, bu numaralar? haf?zadan arayabilme
Telefon defterine kay?tl? ki?ilerden gelen ça?r?larda, arayan ki?inin ismini ekranda görebilme
Son numaray? tekrar arama tu?u (Redial)
Çatalalt? tu?u (Flash)
Uluslararas? standartlara uygunluk
Telekomünikasyon Kurumu onayl?
 

BT102

Perşembe, 29 Temmuz 2010 07:00 yönetici
Yazdır PDF

Kullan?c?lar için önemli ölçüde kolayl?k sa?layan Handsfree (Eller serbest) özelli?inin yan? s?ra; fonksiyonelli?i, ??k, ergonomik ve KAREL’e ait özgün tasar?m?yla dikkat çeken KAREL BT102 benzersiz bir ürün.

Her tip telefon santral?yla uyumluluk
Flash ve Redial tu?lar?
Ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil
Ton (DTMF) ve darbe (DP) i?aretle?me seçenekleri
Telekomünikasyon Kurumu onayl?
Uluslar aras? standartlara uygunluk
Handsfree özelli?i
?ki y?l garanti
 
Geni?lik: 160, Yükseklik:230, Derinlik:55 mm
A??rl?k: 485 gr
Ortam s?cakl???: 0 °C – 45
 
 

Ladin

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:58 yönetici
Yazdır PDF

Estetik görünüm ergonomik tasar?m

Her tip telefon santral? ile uyumluluk
Flash ve redial tu?lar?
Ayarlanabilir zil seviyesi
Ton (DTMF) ve darbe (DP) i?aretleme seçenekleri
Cazip renk seçenekleri
Modüler konnektörlü kablolar
Telekomünikasyon kurumu onayl?
Uluslararas? standartlara uygunluk
?ki y?l garanti
 

Fulya

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:56 yönetici
Yazdır PDF

Özgün tasar?m, estetik ve ergonomik görünüm.

Her tip telefon santral? ile uyumluluk
Flash ve redial tu?lar?
Ayarlanabilir zil seviyesi
Ton (DTMF) ve darbe (DP) i?aretleme seçenekleri
Cazip renk seçenekleri
Modüler konnektörlü kablolar
Telekomünikasyon kurumu onayl?
Uluslararas? standartlara uygunluk
?ki y?l garanti
 

BT101

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:55 yönetici
Yazdır PDF

Ça?da? ve ergonomik tasar?m, estetik görünüm.

Her tip telefon santral? ile uyumluluk
Flash ve redial tu?lar?
Ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil
Ton (DTMF) ve darbe (DP) i?aretleme seçenekleri
Cazip renk seçenekleri
Modüler konnektörlü kablolar
Telekomünikasyon Kurumu onayl?
Uluslararas? standartlara uygunluk
?ki y?l garanti
 

BT201

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:53 yönetici
Yazdır PDF

Ça?da? ve ergonomik tasar?m, estetik görünüm.

Her tip telefon santral? ile uyumluluk
Flash ve redial tu?lar?
Ayarlanabilir çift tonlu elektronik zil
Ton (DTMF) ve darbe (DP) i?aretleme seçenekleri
Modüler konnektörlü kablolar
Uluslararas? standartlara uygunluk
?ki y?l garanti
 

IP111

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:51 yönetici
Yazdır PDF

Karel IP Santrallar ve di?er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal??an, KAREL IP111, KAREL IP116 ile uyumlu estetik tasar?m?, HD ses kalitesi, full-dublex handsfree ve fark yaratan di?er özellikleriyle, internet eri?imi olan heryerde kesintisiz ileti?im sa?lar.

SIP deste?i
HD ses kalitesi
Ayn? anda aktif 2 hat deste?i.
3 sat?r LCD
2 adet hat yönetim, onay ve yön tu?lar?
Caller ID
G. 729A, G.729B, G. 723, G. 726, G.711, G.722 kodek deste?i
2 ethernet switch port
3'lü konferans görü?me
Kulakl?k ç?k??? ve kulakl?k kontrol tu?u
Full-Dublex handsfree görü?me
Ses seviye ayar?
Sesli mesaj uyar? lambas?
300 kay?t kapasiteli telefon defteri
Tarih & Saat bilgisi
Son numara tekrar?
Gelen ça?r? k?s?tlama
Rahats?z edilmeme
Ça?r? bekletme
Yönlendirme
Aktarma
Enerji kesintisinde korunan kullan?c? ayarlar?
Power over Ethernet (PoE) (Opsiyonel)
 
Birkaç çal??an?n oldu?u uzak ofislerdeki aboneler yada hareketli kullan?c?lar internet üzerinden, Karel IP santral?n sunmu? oldu?u IP telefon uygulamas? sayesinde merkezdeki telefon santral?n?n bir abonesi haline gelmektedirler.
Birden çok lokasyonda hizmet veren i?letmelerde kullan?lan IP telefon uygulamas? hem ileti?im giderlerinden büyük ölçüde tasarruf sa?lamakta, hem de her an her yerden ula??labilirli?i mümkün k?lmaktad?r.
KAREL IP111 IP telefonlar Karel IP santral ile SIP protokolü üzerinden haberle?mektedir. G.711, G.729, G.723, G.722 ve G.726 ses kodeklerini desteklemektedir. Handsfree özelli?i ve kulakl?k ç?k??? da bulunan IP telefonlar, ça?r? merkezi uygulamalar?nda da kullan?labilmektedir.
IP111 HD ses kalitesine sahiptir (Geni?bant G.722 HD ses kode?i).
IP111 üzerinde bulunan 2 port ethernet switch sayesinde mevcut network kablosu üzerinden hem telefon hem bilgisayar çal??abilmektedir. Opsiyonel PoE deste?i sayesinde uyumlu network donan?mlar? kullan?l?yorsa IP111 herhangi bir adaptör ihtiyac? duymadan çal??abilmektedir.
Telefon üzerindeki bekletme, aktarma, konferans, yönlendirme, tekrar arama, rahats?z edilmeme, sesli mesaj, telefon rehberi tu?lar? sayesinde s?k kullan?lan özelliklere kolayca ula??labilmektedir. Mesaj lambas? sayesinde aboneye sesli mesaj b?rak?lmas? halinde ???kl? olarak abone uyar?lmaktad?r.
 

IP116

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:50 yönetici
Yazdır PDF

Karel IP santrallar ve di?er SIP uyumlu ürünlerle birlikte çal??acak, IP telefon KAREL IP116 estetik tasar?m?, HD ses kalitesi, özel ayd?nlatmal? geni? grafik ekran? ve fark yaratan di?er özellikleriyle, internet eri?imi olan heryerde kesintisiz ileti?im sa?lar.

SIP deste?i
HD ses kalitesi
XML telefon defteri deste?i
Ayn? anda aktif 6 hat deste?i.
320x160 4 seviye gri tonlamal? 4” grafik LCD
Kolay kullan?m sa?layan ekran ile ili?kilendirilmi? 4 adet esnek tu?.
6 adet hat yönetim, onay ve yön tu?lar?
Caller ID
G. 729A, G.729B, G. 723, G. 726, G.711, G.722 kodek deste?i
sRTP ve MD5 ile ses kriptolamas? ve parola güvenli?i
UDP/TCP/TLS deste?i ile güvenli haberle?me
2 ethernet switch port
3'lü konferans görü?me
10 adet h?zl? arama tu?u
Kulakl?k ç?k??? ve kulakl?k kontrol tu?u
Full-Dublex handsfree görü?me
Ses seviye ayar?
Sesli mesaj uyar? lambas?
300 kay?t kapasiteli telefon defteri
Tarih & Saat bilgisi
Son numara tekrar?
Gelen ça?r? k?s?tlama
Rahats?z edilmeme
Ça?r? bekletme
Yönlendirme
Aktarma
Enerji kesintisinde korunan kullan?c? ayarlar?
 
Birkaç çal??an?n oldu?u uzak ofislerdeki aboneler yada hareketli kullan?c?lar internet üzerinden, DS200 santral?n sunmu? oldu?u IP telefon uygulamas? sayesinde merkezdeki telefon santral?n?n bir abonesi haline gelmektedirler.
Birden çok lokasyonda hizmet veren i?letmelerde kullan?lan IP telefon uygulamas? hem ileti?im giderlerinden büyük ölçüde tasarruf sa?lamakta, hem de her an her yerden ula??labilirli?i mümkün k?lmaktad?r.
KAREL IP116 IP telefonlar DS200 santral ile SIP protokolü üzerinden haberle?mektedir. G.711, G.729, G.723, G.722 ve G.726 ses kodeklerini desteklemektedir. Handsfree özelli?i ve kulakl?k ç?k??? da bulunan IP telefonlar, ça?r? merkezi uygulamalar?nda da kullan?labilmektedir.
IP116 HD ses kalitesine sahiptir (Geni?bant G.722 HD ses kode?i).
IP116 üzerinde bulunan 2 port ethernet switch sayesinde mevcut network kablosu üzerinden hem telefon hem bilgisayar çal??abilmektedir. PoE deste?i sayesinde uyumlu network donan?mlar? kullan?l?yorsa IP116 herhangi bir adaptör ihtiyac? duymadan çal??abilmektedir.
Telefon üzerindeki bekletme, aktarma, konferans, yönlendirme, tekrar arama, rahats?z edilmeme, sesli mesaj, telefon rehberi tu?lar? sayesinde s?k kullan?lan özelliklere kolayca ula??labilmektedir. Ayr?ca telefon üzerindeki 10 adet h?zl? arama tu?una s?k aranan numaralar girilebilmektedir. Mesaj lambas? sayesinde aboneye sesli mesaj b?rak?lmas? halinde ???kl? olarak abone uyar?lmaktad?r.
 

YT101 - Yaz?l?m Tabanl? IP Telefon

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:47 yönetici
Yazdır PDF

YT101 ile internet olan her yerde "i? telefonu yan?n?zda"

YT101; sesli görü?me, video konferans, anl?k mesajla?ma ve durum takibi gibi farkl? ileti?im ihtiyaçlar?n?za ayn? anda çözüm sa?lar. Tamamen Türkçe haz?rlanan YT101, tüm yaz?l?m özelliklerini fonksiyonel olarak kullanabilece?iniz kolay anla??l?r bir arayüz sunar.

SIP uyumluluk.
QoS deste?i ile ses, video önceliklendirme.
TLS ve SRTP deste?i ile güvenlik.
USB ürünleri otomatik tan?ma.
Dahili rehber.
Microsoft Outlook® entegratörü.
Kat?l?mc? dahil ayn? anda 5 ki?i ile görüntülü, 7 ki?i ile standart konferans yapabilme.
Görü?me kayd? (görüntülü konferans dahil) .
Belirtilen özellikler YT101’in birlikte çal??t??? IP PBX veya SIP Proxy’nin desteklemesi durumunda kullan?labilmektedir.
 

Intel Pentium III 700 MHz veya e?leni?i i?lemci.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Leopard i?letim sistemlerinden herhangi biri.

256 MB RAM.

30MB bo? hard disk alan?.

CD-ROM sürücü.

IP network ba?lant?s? (Geni?bant, LAN, kablosuz).

Full-dublex, 16-bit ses kart?.

 

IP101

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:44 yönetici
Yazdır PDF

Karel IP101, IP uyumlu DS200 santrallarla kullan?labilen SIP uyumlu IP telefondur. IP101 ile internet eri?imi olan heryerde görü?melerinizi ofisinizdeki DS200 santral?n üzerinden yapabilmenin kolayl???ndan faydalan?rken ayn? zamanda tasarruf imkan?na da sahip olacaks?n?z.

SIP deste?i
G. 729A, G.729B, G. 723, G. 726, G.711 kodek deste?i
2 ethernet switch port
2x16 ayd?nlatmal? ekran
10 adet h?zl? arama tu?u
Handsfree görü?me
Ses seviye ayar?
Caller ID
4 farkl? zil tonu
Sesli mesaj uyar? lambas?
Duvara monte edilebilme
140 kay?t kapasiteli telefon defteri
Tarih & Saat bilgisi
Son numara tekrar?
Gelen ça?r? k?s?tlama
Rahats?z edilmeme
Ça?r? bekletme
Yönlendirme
Aktarma
3'lü konferans görü?me
Enerji kesintisinde korunan kullan?c? ayarlar?
 
Birkaç çal??an?n oldu?u uzak ofislerdeki aboneler yada hareketli kullan?c?lar internet üzerinden, DS200 santral?n sunmu? oldu?u IP telefon uygulamas? sayesinde merkezdeki telefon santral?n?n bir abonesi haline gelmektedirler.
Birden çok lokasyonda hizmet veren i?letmelerde kullan?lan IP telefon uygulamas? hem ileti?im giderlerinden büyük ölçüde tasarruf sa?lamakta, hem de her an her yerden ula??labilirli?i mümkün k?lmaktad?r.
KAREL IP101 IP telefonlar DS200 santral ile SIP protokolü üzerinden haberle?mektedir. G.711, G.729, G.723 ve G.726 ses kodeklerini desteklemektedir.
IP101 üzerinde bulunan 2 port ethernet switch sayesinde mevcut network kablosu üzerinden hem telefon hem bilgisayar çal??abilmektedir. Telefon üzerindeki bekletme, aktarma, konferans, yönlendirme, tekrar arama, rahats?z edilmeme, sesli mesaj, telefon rehberi tu?lar? sayesinde s?k kullan?lan özelliklere kolayca ula??labilmektedir. Ayr?ca telefon üzerindeki 10 adet h?zl? arama tu?una s?k aranan numaralar girilebilmektedir. Mesaj lambas? sayesinde aboneye sesli mesaj b?rak?lmas? halinde ???kl? olarak abone uyar?lmaktad?r.
 

IP102

Perşembe, 29 Temmuz 2010 06:43 yönetici
Yazdır PDF

Karel IP102, IP uyumlu DS200 santrallarla kullan?labilen SIP uyumlu IP telefondur. IP102 ile internet eri?imi olan heryerde görü?melerinizi ofisinizdeki DS200 santral?n üzerinden yapabilmenin kolayl???ndan faydalan?rken ayn? zamanda tasarruf imkan?na da sahip olacaks?n?z.

SIP deste?i
G. 729A, G.729B, G. 723, G. 726, G.711 kodek deste?i
PoE deste?i
2 ethernet switch port
2x16 ayd?nlatmal? ekran
10 adet h?zl? arama tu?u
Kulakl?k ç?k???
Handsfree görü?me
Ses seviye ayar?
Caller ID
4 farkl? zil tonu
Sesli mesaj uyar? lambas?
Duvara monte edilebilme
140 kay?t kapasiteli telefon defteri
Tarih & Saat bilgisi
Son numara tekrar?
Gelen ça?r? k?s?tlama
Rahats?z edilmeme
Ça?r? bekletme
Yönlendirme
Aktarma
3'lü konferans görü?me
Enerji kesintisinde korunan kullan?c? ayarlar?
 
Birkaç çal??an?n oldu?u uzak ofislerdeki aboneler yada hareketli kullan?c?lar internet üzerinden, DS200 santral?n sunmu? oldu?u IP telefon uygulamas? sayesinde merkezdeki telefon santral?n?n bir abonesi haline gelmektedirler.
Birden çok lokasyonda hizmet veren i?letmelerde kullan?lan IP telefon uygulamas? hem ileti?im giderlerinden büyük ölçüde tasarruf sa?lamakta, hem de her an her yerden ula??labilirli?i mümkün k?lmaktad?r.
KAREL IP102 IP telefonlar DS200 santral ile SIP protokolü üzerinden haberle?mektedir. G.711, G.729, G.723 ve G.726 ses kodeklerini desteklemektedir. Handsfree özelli?i ve kulakl?k ç?k??? da bulunan IP telefonlar, ça?r? merkezi uygulamalar?nda da kullan?labilmektedir.
IP102 üzerinde bulunan 2 port ethernet switch sayesinde mevcut network kablosu üzerinden hem telefon hem bilgisayar çal??abilmektedir. PoE deste?i sayesinde uyumlu network donan?mlar? kullan?l?yorsa IP102 herhangi bir adaptör ihtiyac? duymadan çal??abilmektedir.
Telefon üzerindeki bekletme, aktarma, konferans, yönlendirme, tekrar arama, rahats?z edilmeme, sesli mesaj, telefon rehberi tu?lar? sayesinde s?k kullan?lan özelliklere kolayca ula??labilmektedir. Ayr?ca telefon üzerindeki 10 adet h?zl? arama tu?una s?k aranan numaralar girilebilmektedir. Mesaj lambas? sayesinde aboneye sesli mesaj b?rak?lmas? halinde ???kl? olarak abone uyar?lmaktad?r.
 


rnlerimiz

Developed by JoomVision.com
Bulunduğunuz Yer:   Anasayfa Karel Telefon Setleri