Hata
 • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character
Telesis

DTS200s Say?sal Set

Telesis 畤el Telefon Setleri

Temel Özellikler:

 • Kullan?m? kolay menü
 • Arayan numaray? gösterme
 • Arayan ismi gösterme
 • Gelen ça?r? listesi
 • Kay?p ça?r? listesi
 • Aranan numara listesi
 • Rehberden arama
 • Ça?r? yönlendirme (cevaps?z, ko?ulsuz, me?gulde)
 • Mesaj bekletme
 • Acil hat
 • Uyand?rma servisi
 • Rahats?z edilmeme özelli?i
 • Ahizesiz konu?ma ve sessizlik tu?lar?
 • Ses seviye ayar?
 • Zil seviye ayar?
 • Aktarma ve  flash tu?lar?
 • Konferans, ça?r? çözme, tekrar arama tu?lar?
 • Programlanabilir fonksiyon tu?lar?


Geli?mi? Özellikler:

 • Türkçe ve farkl? dillerde ekran bilgisi
 • Ayd?nlatmal? zarif tu? tak?m?
 •     Konu?ma kay?t özelli?i
 •     Zil melodisi seçimi
 • Santraldan otomatik yaz?l?m güncelleme

Not: Xymphony 091006 ve daha yeni i?letim sistemlerinde çal???r.

 

DTS821s Say?sal Set

Telesis 畤el Telefon Setleri

Temel Özellikler:

 • Kullan?m? kolay menü
 • Arayan numaray? gösterme
 • Arayan ismi gösterme
 • Gelen ça?r? listesi
 • Kay?p ça?r? listesi
 • Aranan numara listesi
 • Rehberden arama
 • Ça?r? yönlendirme (cevaps?z, ko?ulsuz, me?gulde)
 • Mesaj bekletme
 • Acil hat
 • Uyand?rma servisi
 • Rahats?z edilmeme özelli?i
 • Ahizesiz konu?ma ve sessizlik tu?lar?
 • Ses seviye ayar?
 • Zil seviye ayar?
 • Aktarma ve  flash tu?lar?
 • Konferans, ça?r? çözme, tekrar arama tu?lar?
 • Programlanabilir fonksiyon tu?lar?

Geli?mi? Özellikler:

 • Geni? i?levsel grafik ekran
 • Türkçe ve farkl? dillerde ekran bilgisi
 • Ayd?nlatmal? zarif tu? tak?m?
 •     Konu?ma kay?t özelli?i
 • Transfer edilen ça?r?lar?n son durumlar?n? takip edebilme ve istenirse müdahale edebilme (geri alma gibi) özelli?i
 • Zil melodisi seçimi (kullan?c? taraf?ndan bestelenebilme özelli?i ile birlikte s?n?rs?z say?da zil melodisi)
 • Santraldan otomatik yaz?l?m güncelleme

Not: Xymphony 091006 ve daha yeni i?letim sistemlerinde çal???r.

 

DTS821 Say?sal Set

Telesis 畤el Telefon Setleri

Geni? LCD ekran?, 62 adet ayd?nlatmal? tu?u ve de pek çok kullan?m özelli?i ile DTS821 model say?sal telefonlar, Telesis PX24 ve X1 telefon santral? kullan?c?lar?na e?siz ileti?im olanaklar? sunmaktad?r.

Temel Özellikler:

 • Kullan?m? kolay menü
 • Arayan numaray? gösterme
 • Arayan ismi gösterme
 • Gelen ça?r? listesi
 • Kay?p ça?r? listesi
 • Aranan numara listesi
 • Rehberden arama
 • Ça?r? yönlendirme (cevaps?z, ko?ulsuz, me?gulde)
 • Mesaj bekletme
 • Acil hat
 • Uyand?rma servisi
 • Rahats?z edilmeme özelli?i
 • Ahizesiz konu?ma ve sessizlik tu?lar?
 • Ses seviye ayar?
 • Zil seviye ayar?
 • Aktarma ve  flash tu?lar?
 • Konferans, ça?r? çözme, tekrar arama tu?lar?
 • Park tu?lar?
 • Programlanabilir fonksiyon tu?lar?
 • Kulakl?k ve mikrofon ba?lant?s?


Geli?mi? Özellikler:

 • Geni? i?levsel grafik ekran
 • Türkçe ve farkl? dillerde ekran bilgisi
 • Yüzlerce aboneye tek tu?la ula?ma imkan?
 • Yüzlerce abonenin me?guliyetini izleme imkan?
 • Ayd?nlatmal? zarif tu? tak?m?
 • Ayd?nlatmal? h?zl? arama tu?lar? (Shift tu?u ile esnek kullan?m)
 • Bilgi ve uyar? amaçl? led lambalar
 • Konu?ma kay?t özelli?i
 • Transfer edilen ça?r?lar?n son durumlar?n? takip edebilme ve istenirse müdahale edebilme (geri alma gibi) özelli?i
 • Zil melodisi seçimi (kullan?c? taraf?ndan bestelenebilme özelli?i ile birlikte s?n?rs?z say?da zil melodisi)
 • Santraldan otomatik yaz?l?m güncelleme
 •  
 • Kullan?c?n?n DTS821 model bir sette aktif etti?i parametreler (örne?in zil melodisi, yönlendirme, haf?za tu?lar? vb.) otomatik olarak santral haf?zas?nda saklanmaktad?r ve herhangi bir nedenle kullan?c?n?n seti de?i?tirildi?inde dahi yeni sete kullan?c?n?n daha önce aktif etti?i tüm parametreler otomatik olarak yüklenmektedir.
 


鈜nlerimiz

Developed by JoomVision.com