Hata
 • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character
Telesis

Telesis-PX24n-Nano IP Hibrit Santral

Santral - Telesis

SON TEKNOLOJ? IP SANTRALIN YEN? YÜZÜ

                                  TEK B?R S?STEMDE! HEPS? B?R ARADA!

IP Santral Özellikleri;

 • Kapasite: 3 D?? Hat, 3 ?ç Hat, 1 Entegre Say?sal Set, 10 IP Abone (SIP/H.323/XSIP),

 • Standart 3 Kanal VoIP (?nternet Üzerinden Ücretsiz Görü?me)

 • Standart WebPhone (art?k herkes sizi, webden ücretsiz arayacak)(aktivasyon gerektirir),

 • Standart Softphone PC Telefon (8 adet Xphone kullan?c?),

 • Standart PC Konsol (4 adet XCOM),

 • Standart 4 Kanal DVR Donan?m? (Sesli Yan?t, Ses Kay?t, Sesli Mesaj),

 • Standart Robot Operatör (Alt Menüler, Senaryolar, Zaman Kontrolü 7 Gün 24 Saat),

 • Standart 6000 Dakikal?k Sesli Posta Kutusu,

 • Standart 3 FXS / 3 FXO Gateway Kabiliyeti,

 • Ses Kay?t (Standart Anl?k ve Opsiyonel Otomatik),

 • Tüm abonelerde Caller ID (Arayan Numaray? Gösterme),

 • Standart Entegre Ethernet Donan?m? ve H.323 Gatekeeper, SIP Registrar/Proxy/Server,

 • Standart Ça?r? Kay?t, Ücretlendirme ve Raporland?rma Yaz?l?m? (Xtools),

 • IP D?? Hatlar,

 • VoIP?te Ses ?ifreleme opsiyonel (AES256 Kriptolama),

 • Web Arayüzü (Uzaktan Eri?im),

 • Birden çok Lisanda ve Farkl? Kar??lama Mesajlar? (Her D?? Hat ?çin Farkl?),

 • Konferans (Klasik ve Konferans Odas?),

 • Opsiyonel entegre Dect Sistem (Gap Uyumlu El Cihazlar?yla Çal??abilme),

 • Beklemede ve Parkta Müzik,

 • Süresiz D?? Hat - D?? Hat Ba?lama ve ?ç Hatt? Cep Telefonuna Yönlendirme,

 • FCT Uygulamalar?nda Geli?mi? Süre S?n?rland?r?lmas? ve Yönlendirmeler,

 • Kolay Kurulum,

 • Vb. pek çok standart özellik...

Set Özellikleri;

 • Geni? i?levsel grafik ekran (LCD),

 • Türkçe ve farkl? dillerde ekran bilgisi,

 • Yüzlerce aboneye tek tu?la ula?ma imkan?,

 • Yüzlerce abonenin me?guliyetini izleme imkan?,

 • Ayd?nlatmal? zarif tu? tak?m?,

 • Ayd?nlatmal? h?zl? arama tu?lar? (Shift tu?u ile esnek kullan?m),

 • Bilgi ve uyar? amaçl? led lambalar,

 • Konu?ma kay?t özelli?i,

 • Transfer edilen ça?r?lar?n son durumlar?n? takip edebilme ve istenirse müdahale edebilme (geri alma) özelli?i,

 • Zil melodisi seçimi (kullan?c? taraf?ndan bestelenebilme özelli?i ile s?n?rs?z say?da zil melodisi),

 • Kullan?m? kolay menü,

 • Arayan numaray? gösterme,

 • Arayan ismi gösterme,

 • Gelen ça?r? listesi,

 • Kay?p ça?r? listesi,

 • Aranan numara listesi,

 • Ça?r? yönlendirme (cevaps?z, ko?ulsuz, me?gulde),

 • Mesaj bekletme,

 • Acil hat,

 • Uyand?rma servisi,

 • Rahats?z edilmeme özelli?i,

 • Ahizesiz konu?ma ve sessizlik tu?lar?,

 • Ses seviye ayar?,

 • Zil seviye ayar?,

 • Aktarma ve flash tu?lar?,

 • Konferans, ça?r? çözme, tekrar arama tu?lar?,

 • Park tu?lar?,

 • Programlanabilir fonksiyon tu?lar?,

 • Kulakl?k ve mikrofon ba?lant?s?,

 • Vb. pek çok özellik?

K?saca, Bir Santraldan ve Setten ?steyebilece?iniz Her?eyin Fazlas? PX24n ? Nano?da !

Daha profesyonel ileti?ime haz?r m?s?n?z? ?ster evinizde ister i? yerinizde ileti?im kalitenizi Nano ile yükseltin!

Nano ile;

*Yapt???n?z konu?malar? çift tarafl? olarak kay?t alt?na alabilirsiniz,

*Entegre Sesli Yan?t Sistemi ile ?irketinizin profesyonelli?ini artt?rabilir, sizi arayanlara alt menülü kar??lama mesajlar? dinletebilir,

departmanlar?n?z? ayr? ayr? aratabilir, günün zamanlar?na göre ?günayd?n, iyi günler v.b. ön mesajlar dinletebilirsiniz,

*?ubelerinize, evinize, yak?nlar?n?z?n evlerine birer IP Telefon koyarak, s?n?rs?z ve ücretsiz konu?abilirsiniz,

*Dizüstü bilgisayar?n?za veya cep telefonunuza Xphone yaz?l?m?n? yükleyerek, internete ba?lanabildi?iniz Dünyan?n herhangi bir

yerinden i?inizi, evinizi ücretsiz arayabilir, d?? hat al?p rahat rahat konu?abilirsiniz,

*Entegre Dect ile kablo kalabal???ndan kurtulup, geni? kapsama alan?nda özgürce konu?abilirsiniz,

*Görüntülü IP Telefonlar ile ileti?imde fark yaratarak, hem ücretsiz hem de görüntülü konu?man?n keyfini sürebilirsiniz,

*Kendi web sitenize koyaca??n?z bir link ile web siteniz üzerinden herkesin sizi ücretsiz aramas?n? sa?layabilirsiniz,

*Telefon hizmeti veren operatörlere VoIP protokolleri ile ba?lanarak, uzak mesafe telefon görü?melerinizde avantajl? fiyatlar

yakalayabilirsiniz,

*Evinizden veya i? yerinizden ç?karken telesekreter özelli?ini aktif edebilir veya sabit telefonunuzu cep telefonunuza

yönlendirebilirsiniz hem de süre s?n?rlamas? olmaks?z?n,

*FCT uygulamalar?nda kota takip ve süre s?n?rland?rma özelli?i ile cep ve sabit telefon aramalar?nda en üst düzeyde verim

alabilirsiniz.

V.b. yüzlerce özelli?i ile Nano, ileti?imde teknolojiyi sizlere sunuyor.

 Çözümler

*-  IP Çözümler

*-  Ses ?ifreleme / Kriptolama Çözümü

*-  Ses Kay?t Çözümleri

*-  Webden T?kla Konu?

 

Telesis-PX24u IP - Say?sal Telefon Santrali

Santral - Telesis

EK B?R S?STEMDE ! HEPS? B?R ARADA !

 • Kapasite : 4 D??, 4 Say?sal ?ç, 12 ?ç Hat, 160 IP Abone (SIP ve H.323),
 • Ses Kay?t (Anl?k ve Otomatik),
 • Tüm abonelerde Caller ID (Arayan Numaray? Gösterme),
 • Entegre Ethernet Donan?m?,
 • VoIP (?nternet Üzerinden Birimler Aras? Ücretsiz Görü?me),
 • Entegre H.323 Gatekeeper, SIP Registrar / Proxy / Server
 • IP D?? Hatlar,
 • VoIP?te Ses ?ifreleme (AES256 Kriptolama),
 • Web Arayüzü (Uzaktan Eri?im),
 • Birden çok Lisanda ve Farkl? Kar??lama Mesajlar? (Her D?? Hat ?çin Farkl?),
 • 4 Kanal DVR Donan?m? (Sesli Yan?t, Ses Kay?t, Sesli Mesaj)(Artt?r?labilir),
 • Robot Operatör (Alt Menüler, Farkl? Senaryolar, Zaman Kontrolü 7 Gün 24 Saat),
 • 6000 Dakikal?k Sesli Posta Kutusu (Artt?r?labilir),
 • Web Phone (Webden T?kla Konu?; art?k herkez sizi, sizin web sitenizden ücretsiz arayacak),
 • Tüm Say?sal ve ?ç Hat Abonelere PC Konsol (Xcom),
 • Softphone PC Telefon (Xphone),
 • Konferans (Klasik ve Konferans Odas?),
 • Entegre Dect Sistem (Gap Uyumlu El Cihazlar?yla Çal??abilme),
 • Ça?r? Kay?t, Ücretlendirme ve Raporland?rma Yaz?l?m? (Xtools), 
 • Beklemede ve Parkta Müzik,
 • Süresiz D?? Hat - D?? Hat Ba?lama ve ?ç Hatt? Cep Telefonuna Yönlendirme, 
 • FCT Uygulamalar?nda Geli?mi? Süre S?n?rland?r?lmas? ve Yönlendirmeler,
 • Vb. Pek çok özellik......... 

K?saca, Bir Santraldan ?steyebilece?iniz Her?eyin Fazlas? PX24 Serisinde !

PX24u ZORU SEVER
Hem ekonomik bir telefon santral?m olsun, hem de bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlar?m? tam olarak kar??las?n diyenlerden misiniz? PX24u telefon santrallar?n? tan?d?kça daha çok seveceksiniz.

4 analog d?? hat, 4 say?sal abone, 12 analog abone, SIP ve H.323 d?? hat (tranking) özelli?i, yüzlerce SIP ve H.323 telefona destek verebilme kabiliyeti, Telesis xSIP protokol deste?i ile PX24u

Çözümler

*-  IP Çözümler

*-  Ses ?ifreleme / Kriptolama Çözümü

*-  Ses Kay?t Çözümleri

*-  Webden T?kla Konu?

 

Telesis-PX24m IP - Say?sal Telefon Santrali

Santral - Telesis

TEK B?R S?STEMDE ! HEPS? B?R ARADA !

 • Kapasite Ba?lang?ç : 4 D??, 4 Say?sal ?ç, 16 ?ç Hat, 160 IP Abone (SIP ve H.323) (Artt?r?labilir),
 • Ses Kay?t (Anl?k ve Otomatik),
 • Tüm abonelerde Caller ID (Arayan Numaray? Gösterme),
 • Entegre Ethernet Donan?m?,
 • VoIP (?nternet Üzerinden Birimler Aras? Ücretsiz Görü?me),
 • Entegre H.323 Gatekeeper, SIP Registrar / Proxy / Server
 • IP D?? Hatlar,
 • VoIP?te Ses ?ifreleme (AES256 Kriptolama),
 • Web Arayüzü (Uzaktan Eri?im),
 • Birden çok Lisanda ve Farkl? Kar??lama Mesajlar? (Her D?? Hat ?çin Farkl?),
 • 4 Kanal DVR Donan?m? (Sesli Yan?t, Ses Kay?t, Sesli Mesaj)(Artt?r?labilir),
 • Robot Operatör (Alt Menüler, Farkl? Senaryolar, Zaman Kontrolü 7 Gün 24 Saat),
 • 6000 Dakikal?k Sesli Posta Kutusu (Artt?r?labilir),
 • Web Phone (Webden T?kla Konu?; art?k herkez sizi, sizin web sitenizden ücretsiz arayacak),
 • Tüm Say?sal ve ?ç Hat Abonelere PC Konsol (Xcom),
 • Softphone PC Telefon (Xphone),
 • Konferans (Klasik ve Konferans Odas?),
 • Entegre Dect Sistem (Gap Uyumlu El Cihazlar?yla Çal??abilme),
 • Ça?r? Kay?t, Ücretlendirme ve Raporland?rma Yaz?l?m? (Xtools), 
 • Beklemede ve Parkta Müzik,
 • Süresiz D?? Hat - D?? Hat Ba?lama ve ?ç Hatt? Cep Telefonuna Yönlendirme, 
 • FCT Uygulamalar?nda Geli?mi? Süre S?n?rland?r?lmas? ve Yönlendirmeler,
 • Vb. Pek çok özellik......... 

K?saca, Bir Santraldan ?steyebilece?iniz Her?eyin Fazlas? PX24 Serisinde !

PX24m ZORU SEVER
Hem ekonomik bir telefon santral?m olsun, hem de bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlar?m? tam olarak kar??las?n diyenlerden misiniz? PX24m telefon santrallar?n? tan?d?kça daha çok seveceksiniz.

Ba?lang?ç olarak 4 analog d?? hat, 4 say?sal abone, 16 analog abone, SIP ve H.323 d?? hat (tranking) özelli?i, yüzlerce SIP ve H.323 telefona destek verebilme, Telesis xSIP protokol deste?i ve de geni?leyebilme kabiliyeti ile PX24m

 

Çözümler

*-  IP Çözümler

*-  Ses ?ifreleme / Kriptolama Çözümü

*-  Ses Kay?t Çözümleri

*-  Webden T?kla Konu?

 

Telesis-PX24x IP - Say?sal Telefon Santrali

Santral - Telesis

EK B?R S?STEMDE ! HEPS? B?R ARADA !

 • Kapasite : x D??, x Say?sal ?ç, x ?ç Hat, x PRI, x BRI, x IP Abone (SIP ve H.323) (Artt?r?labilir),
 • Ses Kay?t (Anl?k ve Otomatik),
 • Tüm abonelerde Caller ID (Arayan Numaray? Gösterme),
 • Entegre Ethernet Donan?m?,
 • VoIP (?nternet Üzerinden Birimler Aras? Ücretsiz Görü?me),
 • Entegre H.323 Gatekeeper, SIP Registrar / Proxy / Server
 • IP D?? Hatlar,
 • VoIP'te Ses ?ifreleme (AES256 Kriptolama),
 • Web Arayüzü (Uzaktan Eri?im),
 • Birden çok Lisanda ve Farkl? Kar??lama Mesajlar? (Her D?? Hat ?çin Farkl?),
 • 4 Kanal DVR Donan?m? (Sesli Yan?t, Ses Kay?t, Sesli Mesaj)(Artt?r?labilir),
 • Robot Operatör (Alt Menüler, Farkl? Senaryolar, Zaman Kontrolü 7 Gün 24 Saat),
 • 6000 Dakikal?k Sesli Posta Kutusu (Artt?r?labilir),
 • Web Phone (Webden T?kla Konu?; art?k herkez sizi, sizin web sitenizden ücretsiz arayacak),
 • Tüm Say?sal ve ?ç Hat Abonelere PC Konsol (Xcom),
 • Softphone PC Telefon (Xphone),
 • Konferans (Klasik ve Konferans Odas?),
 • Entegre Dect Sistem (Gap Uyumlu El Cihazlar?yla Çal??abilme),
 • Ça?r? Kay?t, Ücretlendirme ve Raporland?rma Yaz?l?m? (Xtools), 
 • Beklemede ve Parkta Müzik,
 • Süresiz D?? Hat - D?? Hat Ba?lama ve ?ç Hatt? Cep Telefonuna Yönlendirme, 
 • FCT Uygulamalar?nda Geli?mi? Süre S?n?rland?r?lmas? ve Yönlendirmeler,
 • Vb. Pek çok özellik......... 

K?saca, Bir Santraldan ?steyebilece?iniz Her?eyin Fazlas? PX24 Serisinde !

Çözümler

*-  IP Çözümler

*-  Ses ?ifreleme / Kriptolama Çözümü

*-  Ses Kay?t Çözümleri

*-  Webden T?kla Konu?

 

Telesis-X1 IP - Say?sal Telefon Santrali

Santral - Telesis

Telesis X1 telefon santral?, BRI ve PRI ISDN arayüzleri, terminaller, gateway`ler, gatekeeper`lar, VoIP ça?r?lar? için registrar`lar gibi binlerce H.323 ve SIP ayg?t?, analog telefon ve faks, analog ve say?sal abone ve trank hatlar?ndan olu?an bloklarla 32,000 porta kadar büyüyebilen toplam kapasitesi, Telesis xSIP protokol deste?i ile, haz?rda var olan sistemi büyütmek veya yar?na haz?r yeni bir a? kurmak isteyenler için mükemmel çözümdür. Telesis X1`in tranklar? SS No.7, V5.2, Euro-ISDN, QSIG, R1, R2, CL-1B, OCL-1B, TCL-1B, CL-1VF, OCL-1VF, TCL-1VF, ZSL/SL, SLM, çe?itli CAS sinyalle?me ve ara ba?lant?lar? gibi sinyalle?me çe?itlerini desteklerler. Entegre 10/100 Base T ethernet arayüzü hem H.323, SIP, xSIP protokollerini desteklemektedir.

Telesis X1, Central Office (?ebeke Santral?), K?rsal alan santral, Tranzit santral, özel santral (PBX ya da PABX), IP PBX, sinyal çevirici gibi uygulamalar için ideal, en do?ru çözümdür.

Sinyalle?me Çe?itleri

Analog abone hatlar?nda:

 • Dekadik numara alg?lama
 • DTMF alg?lama
 • Arayan abone bilgisi (CLIP) ETSI 300 659-1 standard?nda belirtildi?i üzere (FSK sinyali ilk iki zil tonu aras?nda gönderilir)
 • Tek çalma ile bekleyen mesaj var bilgisi
 • Görsel bekleyen mesaj var bilgisi (Ak?m kesme modunda mesaj bekletme lambas?)

Analog trank hatlarda:

 • DC loop sinyalle?me
 • CLIP alg?lama
 • DTMF ve dekadik sinyalle?me
 • Ücretlendirme ve cevaplama alg?lamas? (12kHz, 16kHz veya kutup de?i?tirme)
 • Ring Down Tie Trunk (RDTT, lokal batarya)

Analog E&M tranklarda:

 • Dekadik adres sinyalle?meli darbeli hatlar
 • DTMF, MFC-R2, MF-R1 register sinyalle?en sürekli hatlar
 • CIS ülkelerinde yayg?nca kullan?lan sinyalle?me türleri:
 • ANI (Automatic Number Identification) alg?lama ve sorgulama
 • Adres sinyalle?mesi:

Dekadik
MFC-R1.5
Pulse Packet 1
Pulse Packet 2
Pulse Packet 3a
Pulse Packet 3b

 • Hat sinyalle?mesi:

CL-1B
OCL-1B
TCL-1B
CL-1VF
OCL-1VF
TCL-1VF

?ki telli say?sal abone arayüzlerinde

 • ISDN 4B+D

Basic Rate ISDN (BRI) S0, Uk0 arayüzü:

 • DSS1 (EuroISDN)

2.048Mbit E1 (ITU-T G.703) arayüzleri:

 • Channel Associated Signaling (CAS)
 • Single bit E&M uyarlamas?
 • 2 bit ITU-T R1 2 bit ITU-T R2
 • CIS ülkelerde yayg?nca kullan?lan ANI (Automatic Number Identification) alg?lama ve sorgulama
 • CIS ülkelerinde yayg?nca kullan?lan sinyalle?me çe?itleri (CL-1B, OCL-1B, TCL-1B, CL-1VF, OCL-1VF, TCL-1VF, ZSL/SL, SLM gibi)
 • Common Channel Signaling (CCS)
 • DSS1 (EuroISDN TE yönünde)
 • DSS1 (EuroISDN NT yönünde)
 • ECMA QSIG (TE yönünde)
 • ECMA QSIG (NT yönünde)
 • ITU-T Signaling System No.7 ISUP
 • V5.2 LE Protokolü
 • V5.2 AN Protokolü

Arayüz Kartlar?

Telesis X1 telefon santral?n?n analog abone kartlar? 16 adet abone arayüz devresine sahiptir. Abone arayüzü terminal ekipman dahil 3000 ohm sürebilecek ve ETSI 300 659-1 standard?nda FSK sinyali ile arayan abone bilgisi gönderecek ?ekilde tasarlanm??t?r. ETSI 300 659-1 arayan abone bilgisi gönderme standard?na göre FSK sinyali ilk ve ikinci zil sinyali aras?ndaki ilk uzun sessiz periyodda gönderilir. Abone kartlar?n?n hem 600 Ohm resistiv hemde kompleks empedans modelleri vard?r. Abone portlar?n?n ITU-T K.20/K.21 standartlar?na uygun olarak tasarlanm?? yüksek voltaja kar?? koruma devresi bulunmaktad?r. Koruyucu önlemleri daha da artt?rmak için, MDF`in içerisine yerle?tirilen ana koruma devreleri kullan?labilir.

Telesis X1 telefon santral?n?n 4B+D say?sal abone kartlar? üzerinde 15 adet port yer almakta ve bu portlara Telesis say?sal telefon setleri iki telli kablolar ile ba?lanabilmektedir.

Telesis X1 telefon santral?n?n analog DC loop trank kart?, DC hat besleme, kutup de?i?tirme, 12 ve 16 kHz ücretlendirme darbesi ve ETSI 300 659-1 standard?na uygun FSK arayan numara bilgisi alg?lay?c?ya sahip 8 devreden olu?ur. Analog DC loop kartlar?n?n hem 600 Ohm resistiv hemde kompleks empedans modelleri bulunur. Kart?n yüksek voltaj ve yüksek ak?m korumas? ITU-T K.20/K.21 standartlar?na uygun olarak tasarlanm??t?r.

Telesis X1 telefon santral?nda analog E&M trank kart?n?n Tip-V ba?lant?s?na olanak sa?layan 4 adet devresi bulunmaktad?r. Her port 2 ya da 4 tel arayüzü olacak ?ekilde, devre kart?n?n üstünde bulunan k?sa devre köprüleri arac?l???yla ayarlanabilir. Yaz?l?m, E&M hatlar üzerinden çe?itli hat ve adres sinyalle?melerinin yap?labilmesini sa?layan ayarlar içerir. M teline ba?l?, hatta DC ak?m?n? kontrol eden alg?lay?c?, uzakuç ekipman?ndaki ar?zalar? hisseder. Analog E&M kart? 600 Ohm resistiv referans empedans? için mevcuttur. Portlar?, giren, ç?kan, çift yönlü ve kapal? olarak yaz?l?m arac?l???yla i?aretlemek mümkündür.

Telesis X1 telefon santral?n?n Basic Rate ISDN kart? S0 ya da uK0 arayüzlerini destekler. Her S0 ya da Uk0 BRI kart?n?n kapasitesi 8 devreye kadar ç?kabilir. Toplam 2880 BRI deste?i vard?r. Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya ba?lant?lar? mümkündür.

Telesis X1 telefon santral?nda 2.048Mbit E1 say?sal arayüz kart?n?n kapasitesi 4E1`e kadar ç?kabilir. Telesis X1`deki maksimum E1 say?s? 120`dir. Her E1 arayüzü için 120 Ohm dengeli ya da opsiyonel 75 Ohm e?eksenli ba?lant?lar mevcuttur. Telesis X1, sistemde bulunan E1 portlar?ndan herhangi birisine senkronize olabilir ya da kendi saatine ba?l? olarak master rolü alabilir. Hat kodu AMI veya HDB3 olarak programlanabilir. Cyclic Redundancy Check (CRC4) her E1 arayüzü için ayr? olarak çal??t?r?labilir. E1 portlar?n?n her kanal?, ayr? ayr? giren, ç?kan, çift yönlü veya kapal? olarak i?aretlenebilir, böylece bölünmü? E1 ba?lant?s? kurmak mümkündür.

Telesis X1 telefon santral?nda 10/100 BaseT ethernet arayüzü, teminaller, gatekeeper`lar, registrar`lar, gateway`ler gibi binlerce H.323 ve SIP ayg?t?n? destekler. IP-TDM gateway uygulamalar?nda ayn? anda 32 adet ça?r? yap?labilir. Medya ?ifrelemesi için AES-256 seçilebilir.

Sistem Kaynaklar?

Telesis X1 telefon santral?n?n ortak kontrol fonksiyonlar?, merkezi bir yöntemle idare edilir. Telesis X1, endüstriyel tip bilgisayar (450 MHz Pentium veya daha yüksek i?lemcili) taraf?ndan yönetilir. Bu mimari, mikroi?lemci teknolojilerinde var?lan yeniliklerden hemen yararlanabilmesine olanak tan?r. ??letim sistemi ve parametreler elektrik kesintilerinden etkilenmeyen yar? iletken (DiskOnChip) haf?zalarda güvenli bir ?ekilde tutulur.

Telesis X1 telefon santral?n?n teknolojik üstünlü?ünü sa?layan kontrol ve anahtarlama ünitesi ?u birimlerden olu?ur:
 • Endüstriyel CPU (450 MHz Pentium ya da daha yüksek i?lemcili)
 • Program ve parametre haf?zalar?
 • ??letim haf?zalar?
 • Elektrik kesintilerinden etkilenmeyen ça?r? kay?tlar? haf?zas?
 • Anahtarlama devreleri
 • Ton jeneratörü ve sentezleyicisi
 • HDLC devreleri (Common Channel Signaling-CCS ve sistem kontrolü için)
 • Konferans kanallar?
 • Yüksek kapasiteli (100 saat yada üzeri) ve çoklu kanal destekli, entegre Say?sal Ses Kay?t donan?m? (DVR-Digital Voice Recorder)
 • Real Time Clock (RTC) Sistem mesaj (anons) haf?zas?
 • Entegre modem (14400bps, V.32bis)
 • Yönetim amaçl? seri port (PC, yaz?c? veya harici modem ba?lamak üzere programlanabilir)
 • Konsollar için seri port (Telesis NPS ve FPS konsollar?)
 • Di?er servis devreleri (zamanlama, sinyalle?me devreleri gibi)

Modüler Yap?

Telesis X1 telefon santral? mekanik aç?dan modüler bir mimariye sahiptir. Sistemin kurulmas? veya geni?letilmesinde abone ve trank kartlar? eklenerek kapasite h?zl? ve kolayca büyütülebilir.

Telesis X1 telefon santral?, bir CPU modül ile çevresel modüllerden olu?ur. Onun üzerinde çe?it arayüz ve sinyalle?me düzenini desteklemesine ra?men Telesis X1 telefon santral?nda sadece iki cins çevresel modül vard?r; analog ve E1 arayüzlerin yer ald??? XPMN ve BRI arayüzleri içeren BPMN modülü. Her çevresel modülün kendi DC-DC voltaj çevirici ve arayüz kartlar? için 15 yuvas? vard?r.

Telesis X1 telefon santral?, binlerce H.323 uç noktas?n?n entegre gatekeeper`?na kay?t olmas?na izin verir. Bu uç noktalar, kendi IP edresleri olan H.323 telefonlar (hard/soft) ile IP trunk yönlendiriciler olabilir. Telesis X1 birden fazla gatekeeper`? ayn? anda kay?t edebilmektedir.

Telesis X1 telefon santral?, binlerce SIP kullan?c?n?n entegre registrar`?na kaydolmas?na izin verir. Kullan?c?lar, kendi IP adresleri olan SIP telefonlar (hard/soft) ile IP trunk yönlendiriciler olabilirler. Telesis X1 birden fazla registrar`? ayn? anda kay?t edebilmektedir.

Telesis X1 telefon santral?nda TDM devreleri, H.323 uçnoktalar? ve SIP kullan?c?lar?n hepsi birlikte bulunmaktad?r.

Trafik Yönetim Kapasitesi

Telesis X1 telefon santral?, servis kalitesinde hiçbir dü?ü? olmadan 300,000 BHCA`ya kadar trafikte test edilmi?tir.

Telesis X1 telefon santral?n?n Say?sal Sinyal ??leyicileri (DSP) kullanan ileri teknolojisi, saniyede yüz milyonlarca i?lem yapabilecek kapasitededir. Çok ak?ll?ca tasarlanm?? algoritmalarla yönetilen sistem olanaklar?, santral?n fazla yüklenme olas?l???n? nerdeyse imkans?z k?lar.

Telesis X1 telefon santral?, binlerce H.323 uç noktas?n?n entegre gatekeeper`?na kay?t olmas?na izin verir. Bu uç noktalar, kendi IP adresleri olan H.323 telefonlar (hard/soft) ile IP trunk yönlendiriciler olabilir. Ayr?ca, Telesis X1 birden fazla gatekeeper`? ayn? anda kay?t edebilmektedir. IP`den IP`ye yap?lan ça?r?larda medya, direk bir H.323 uç noktas?ndan di?er H.323 uç noktas?nad?r, bu tip ça?r?larda sistem kanal kaynaklar? kullan?lmaz (sözgelimi; anahtarlama matrisindeki PCM kanal?). Telesis X1, önceden tan?ml? her kay?tl? uç noktas? profili için adres çözümleme ve baz? ba?ka servisler sa?lar. Böyle ça?r?larda Telesis X1, softswitch olarak çal???r. Ayn? anda IP`den IP`ye birçok H.323 ça?r?s? yap?labilir.

Telesis X1 telefon santral?, binlerce SIP kullan?c?n?n entegre registrar`?na kaydolmas?na izin verir. Kullan?c?lar, kendi IP adresleri olan SIP telefonlar? (hard/soft), IP trunk yönlendiriciler olabilirler. Telesis X1 birden fazla resgitrar`? ayn? anda kay?t edebilmektedir. IP`den IP`ye yap?lan ça?r?larda medya, direk bir SIP kullan?c?dan di?erinedir, bu tip ça?r?larda sistem kanal kaynaklar? kullan?lmaz (sözgelimi; anahtarlama matrisindeki PCM kanal?). Böyle ça?r?larda X1, softswitch olarak çal???r. Ayn? anda IP`den IP`ye birçok SIP ça?r?s? yap?labilir.

Ayr?ca, Telesis X1 telefon santral?, IP-TDM gateway yetene?indedir.

Yaz?l?m

Telesis X1 telefon santral?, yönetim yaz?l?m?n? kendi bünyesinde bulunduran (SPC-Stored Program Controlled) bir sistemdir. Santral i?letim sistemi yaz?l?m? Xymphony, Telesis taraf?ndan X1 için özel olarak geli?tirilmi?tir.

Sahada Xymphony`nin yeni bir sürümünün yüklenmesi, Telesis X1 telefon santral?n?n ba?l? bulundu?u yönetici bilgisayar?ndan program? indirerek, sistemin çal??mas?n? duraklatmaks?z?n yap?labilir.

Xymphony`nin birçok özelliklerinden biri olan geli?mi? yol atama tablosu yaratabilme yetene?i sayesinde en dü?ük maliyetli yönlendirme (LCR), ücretlendirme tablolar? ve çe?itli abone/trank s?n?flar? olu?turmak mümkündür.

Bir çok programlanabilir parametresi ile Xymphony, trafik yönetimini esnek ve verimli hale getirir. Her?eyin bütünle?ik oldu?u i?letim sistemi ile, kullan?c? ihtiyac? olan özellikleri, sistem hangi kapasitede olursa olsun kolayl?kla programlanabilir, böylece sistem kurulu oldu?u firman?n ihtiyaçlar? ile beraber, yaz?l?m de?i?ikli?ine ihtiyaç duymadan büyüyebilir.
 

Sistem Yönetimi ve Ücretlendirme

Santral raporlama yaz?l?m? Xtools, Windows i?letim sistemi alt?nda çal??an PC`lerde kullan?l?r. Sistemin programlanmas?, detayl? görü?me kay?tlar?na ula?mak ve i?letim sistemi Xymphony`nin yeni sürümlerinin yüklenmesi sahada lokal olarak ba?l? bilgisayardan veya uzaktan Telesis X1 telefon santral?na ba?lanarak yap?labilir. Sistemin hertürlü ayar?n?n yap?lmas?, çal??may? etkilemeden gerçekle?tirilebilir. Santral yönetim yaz?l?m?

Xtools`in özellikleri;

 • abone yönetimi
 • yol atama yönetimi
 • trank devrelerinin yönetimi
 • ücretlendirme yönetimi
 • sinyalle?menin detayl? monitör edilmesi
 • detayl? görü?me kay?t istatistiklerini de kapsayan trafik ölçümleridir.
 
Xymphony`nin çok güçlü oldu?u bir konu ça?r? ücretlendirmesidir. 16 rakama kadar önnumara analizi yap?labilir. Aranan yön bazl? ücretlendirme tablolar? a?a??daki kriterlere göre tan?mlanabilir:
 • birim ücretlendirme periyodu aranan yöne,
 • haftan?n gününe ve günün saatine göre,
 • tatiller ve di?er özel günler için farkl? birim ücretlendirme periyodu,
 • sabit ücretli aramalar, ücretsiz aramalar.

Ücretlendirme periyodlar? 100 milisaniye ve katlar? olarak belirlenebilirler. Bir ücretlendirme periyodu 100 milisaniyeden birkaç dakikaya kadar sürelendirilebilir. Arzu edilir ise, ücretlendirme için ba?lan?lan üst santraldan al?nacak ücretlendirme bilgisi kullan?labilir.

Abone servisleri (ça?r? yönlendirme, randevu hat?rlatma v.b.) kullan?m?, aktivasyonu, iptali veya sorgulamas? için sabit ücretler tan?mlanabilir.

Ücretlendirme, ça?r? esnas?nda, e? zamanl? olarak yap?l?r. Belirli krediler tahsis ederek ön-ödemeli aboneler tan?mlamak mümkündür.

Ça?r?lar?n detayl? kay?tlar? Xymphony taraf?ndan olu?turulup santral diskinde tutulur ve istendi?inde Xtools`a indirilir. Xtools veri taban?nda saklanan görü?me detaylar?nda a?a??daki bilgiler bar?nd?r?l?r;

 • santral kimlik bilgisi
 • tarih ve zaman
 • arayan numara bilgisi
 • aranan numara bilgisi
 • ça?r? süresi
 • alg?lanan ücretlendirme darbeleri
 • gönderilen ücretlendirme darbeleri

Xtools görü?me kay?tlar?n?, kullan?c? taraf?ndan belirlenen bir düzende, ba?l? oldu?u yaz?c?ya ya da dosyaya gönderebilir.

Xtools veri taban?; lokal, NWD, ISD aramalar?, abone servisleri ve toplam ücretlendirme kontörlerinin ayr? kay?tlarn?n tutuldu?u tablolara sahiptir.

Telesis X1 telefon santral?n?n periyodik bak?m gerektiren hiçbir donan?m parças? bulunmamaktad?r. Periyodik olarak yap?lmas? önerilen tek bak?m, santral?n yar?-iletken diskinde tutulan görü?me kay?tlar?n?n, diskte yer açmak amac?yla Xtools veritaban?na aktar?lmas?d?r.

Abone ve Trank Özellikleri

Xymphony a?a??da listelenen tüm özelliklerin abone ve trank portlar? taraf?ndan kullan?m?n? sa?lar. ?stenen özelliklere, yön atama tablolar?ndan ayarlanan parametrelerle, port baz?nda eri?im engellenebilir.

 • Ko?ulsuz ça?r? yönlendirme (abonenin yetkisi olan herhangi bir numaraya - mobil telefon gibi)
 • Me?gulde ça?r? yönlendirme
 • Cevaps?z ça?r? yönlendirme
 • Yönlendirmeleri a?
 • Gecikmeli acil hat
 • ?ifreli arama giri?i
 • ?ifre de?i?tirme
 • Kullan?c? yetkileri güncelleme
 • Ça?r? bekletme
 • Çoklu ça?r? bekletme
 • Ça?r? aktarma
 • Konferans
 • Çoklu abone arama
 • Ça?r? yakalama
 • Ça?r? park etme
 • Parkdaki ça?r?y? çözme
 • Ça?r? kesme
 • Araya girme
 • Geri arama
 • Park edilmi? ça?r? toplama
 • Yönlendirilmi? ça?r? reddet aktivasyonu
 • Yönlendirilmi? ça?r? reddet iptal
 • Yönlendirilmi? ça?r?y? toplama
 • Son aranan numaray? arama
 • Kullan?c? haf?zas?ndan arama
 • Ortak haf?zadan arama
 • Randevu hat?rlatma servisi aktivasyonu
 • Randevu hat?rlatma servisi iptal
 • Rahats?z edilmeme aktivasyonu
 • Rahats?z edilmeme iptali
 • Kötücül ça?r? i?aretleme
 • Sesli mesaj yolla
 • Sesli mesaj al
 • Kredi tan?mlama
 • Otel odas? özel durum tan?mlar?

Sistem Özellikleri

 • A-Parti (arayan numara) analizi
 • B-parti (aranan numara) analizi
 • Yön tan?mlama
 • Alternatif yön tan?mlama
 • E? zamanl? ücretlendirme
 • Ça?r? ve log kay?tlar?
 • ?statistik raporlama
 • Çe?itli tarifeler tan?mlama
 • Senkronizasyonda esneklik
 • Programlanabilir ring tonu kadanslar?
 • Programlanabilir ton seviye ve frekanslar?
 • Programlanabilir sinyalle?me parametreleri
 • Programlanabilir zamanlama parametreleri
 • Detayl? ücretlendirme opsiyonlar?
 • S?n?rs?z abone kategorileri
 • ISDN Ek (Supplementary) hizmetleri
 • Uzaktan bak?m
 • Sinyal analizörü
 • Esnek numaraland?rma
 • Kay?tl? anonslar
 • Sesli mesaj
 • Otel özellikleri
 • Kredili aboneler
 • MICROS Fidelio PMS protokolü deste?i
 • Parametre saklama

Teknik Özellikler

Kullan?m alanlar?

Central Office
K?rsal alan santral?
tranzit telefon santral?
Private Branch Exchange (PBX)
IP PBX (IP santral)
Sinyal dönü?türücü

Yedekli kontrol, anahtarlama, haf?za, ses, ton

ve di?er servis donan?mlar?

EVET

Analog abone kartlar?

her kartta 16 devre

Say?sal abone kartlar?

her kartta 15 devre

Trank kartlar?

her kartta 8 devre

E&M trank kart?

her kartta 4 devre

ISDN BRI kart? (S0, Uk0)

her kartta 4 veya 8 ISDN devresi

Maksimum port

32,000

H.323 uçnoktas? Binlerce
SIP kullan?c? Binlerce

BHCA

300,000

CPU

450 MHz Pentium veya daha üstü

Çal??ma voltaj?

48V DC veya 220V AC

Maksimum abone loop impedans?

terminal ekipman dahil 3,000 ohm

Çal??ma s?cakl???

+5 - +45


 

 


鈜nlerimiz

Developed by JoomVision.com