Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character
Alcatel

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Santral - Alcatel

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali orta ve büyük i?letmeler için telefon santralinin çok ötesinde telekomünikasyon ihtiyaçlar?n?n bir ço?unu kar??lamak için geli?tirilmi?tir. Multimedya ileti?im Internet deste?i ile geleneksel telefon tabanl? fonksiyonlar? bir araya getirerek bunu sa?lamaktad?r.

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali birle?ik ileti?im uygulamalar?n? bir paket olarak sunuyor. Bunlara Web softphone ile birlikte birle?ik mesajla?ma ve ki?isel asistan uygulamalar? dahildir.

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali tek bir yaz?l?m platformu geçerli Alcatel OmniPCX Enterprise birden fazla i?letim sistemleri ile uyumlu?u sayesinde ba??ms?z bir altyap?ya sahip güçlü ileti?im sunucular? sa?lar.

  • Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali h?zl? kolay kurulum ve bak?m
  • Yeni uygulamalar için entegrasyon yetene?i
  • VoIP kullan?m? sayesinde dü?ük sabit hat faturalar?
  • Geli?tirilmi? kullan?c? verimlili?ini
  • Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali web softphone, kurumsal dizine eri?im sa?layarak, sistemler, üçüncü taraf CRM / ERP uygulamalar? gibi mesajla?ma gerçek zamanl? ileti?im ak???n? geli?tirir.
  • Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali entegre güvenlik duvar? gibi bile?enler, proxy sunucusu, önbellek sunucusu, IP VPN sunucusu, e-posta sunucusu, intranet sunucu sa?layan güvenli ve yüksek h?zda internet kullan?m? (ISDN, ADSL, Kiral?k Hat) kontrollü.

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali ile tüm personele her yerlerde eksiksiz hizmet sunarak çal??an verimlili?ini art?r?r ve mü?teri etkile?imini olumlu yönde etkiler.

Alcatel santral sat??, Alcatel için teknik servis, destek hizmeti, bak?m tamir hizmeti vermekteyiz.

 

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Santral - Alcatel

Alcatel-Lucent OmniPCX Office telefon santralinin ötesinde küçük ve orta ölçekli i?letmelerin, home ofis çal??anlar?n ihtiyaçlar?n? kar??lamak için geli?tirilmi? önceden yap?land?r?lm?? sunucudur. Alcatel kilit bile?eni-Lucent Ofis ?leti?im Çözümleri ile Alcatel OmniPCX Office’i yönetmek ve da??tmak çok kolayd?r. Alcatel OmniPXC telefon santrali günümüzde yayg?n olan home ofice çal??anlar için softphone gibi yaz?l?mlar? destekler.

Alcatel OmniPXC modüler yap?s? sayesinde ihtiyac?n?z olan özelliklere para ödersiniz.

Alcatel OmniPCX Office telefon santrali Linux internet protokollerinin entegre edildi?i güçlü ve güvenilir bir telekomünikasyon sistemidir. Alcatel OmniPCX Office (CSTA, TAPI, IP, PAP/CHAP, PPTP, IPSec, POP3/SMTP) gibi standartlara ba?l? kalarak üçüncü taraf uygulamalar için aç?k bir altyap? sa?lamaktad?r.

 


鈜nlerimiz

Developed by JoomVision.com