Hata
 • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character
Multitek

Multitek-Star2s Villaset Otomasyon Sistemi

Santral - Multitek

Sistem orta, küçük i?letmeler ve villa kullan?c?lar? için geli?tirilmi? olup ayn? cihaz üzerinde Telefon Santral?, Alarm , Ev otomasyon ve ?nterkom Sistemi özelliklerini bar?nd?rmaktad?r.Dört ayr? sistemi en ekonomik ?ekilde kullan?c?lar?n hizmetine sunmak amaçlanm??t?r. Dört farkl? sistem ayn? kutu içerisinde kullan?c?lar?n hizmetine sunulmu?tur.

TELEFON SANTRAL ÖZELL?KLER?
-4 veya 6 harici, 8,12,16 veya 20 dahili hat (Azami 6/16veya 4/20 ye  
 kadar)
-Bekletmede müzik,radyo / teyp ba?lant?s?
-Enerji kesintisinde do?rudan PTT hatt?na ba?lanma
-Akü ba?layabilme
-Santrala uzaktan servis verme ve programlama
-MF veya DP harici hatlar
-Standart herhangi bir telefon,fax,modem ba?layabilme
-Sesli yan?t sistemi (Robot Operatör) özelli?i
-Detayl? görü?me raporlamas? için yaz?c? veya PC ba?layabilme
-LCR (least cost routing)
-Santral üstünde me?gul panosu,
-Enerji dahil bütün opsiyonel cihazlar tek bir kutu içerisinde
-BOYUTLAR: 300 X 230 X 70 mm

ABONE ÖZELL?KLER? ve ÜRÜNE BA?LANAB?LEN ÇEVRE B?R?MLER? ?Ç?N STAR2s SANTRAL KISMINA BAKINIZ.

?NTERKOM S?STEM? ÖZELL?KLER?
-Kap? açma devresi 
-?stenen say?da dahili görüntülü telefon ba?layabilme 
-3 kap?ya kadar kap?lara kameral? veya kameras?z kap? paneli   
 ba?layabilme.Villa/bina giri? kap?s?n? ?ifre ile açma özelli?i.
-Kap?dan gelen ça?r?lar? birçok telefonda çald?rabilme

ALARM (GÜVENL?K) ÖZELL?KLER?
-?stenen say?da pasif infrared  dedektör (canl? dedektör) manyetik  
 dedektör veya herhangi bir dedektör ba?layabilme
-Üç zonlu alarm
-Alarm an?nda sireni çald?rma ve istenen 4 harici numaray? otomatik 
 arama
-Telefonla ,uzaktan kumanda cihaz? veya mobil telefonla alarm? devreye 
 verme ve ç?karma

EV OTOMASYON ÖZELL?KLER?
-Zaman programl? 2 adet röle ç?k??? (örne?in do?al gaz açma kapama vs 
 için )
-Programlanabilir 3 adet röle ç?k???
-Telefon hatt?ndan arayarak ?ifreyle rölelere müdahale edebilme


 

Multitek-IPX-1000 Telefon Santral?

Santral - Multitek

IPX-1000 Telefon Santral?; 

 • Modüler 2048 terminale kadar kapasite art?r?m?
 • 256 terminal modüler santral
 • 16 dahili, 16 harici, modüler art?r?m.
 • 2 PRI, 16 digital,  modüler art?r?m.
 • 16 GSM modüler art?r?m.
 • 16 kanal ve katlar? VoIP
 • 32 kanal sesli yan?t
 • Sesli mesaj kutusu
 • Ses kayd?
 • PC konsol
 • Boyutlar 19'' Rak dolap
 • Web tabanl? uzaktan eri?im ve programlama

 Teknik Özellikler:

 

??letim Sistemi
:
Linux
Teknoloji
:
Digital, kay?tl? program
Tonlar
:
Standard, çe?itli, programlanabilir
Bukl Direnci
:
1 Kohm (telefon dahil)
Telefonlar
:
Standart, faks, IP telefon, wi-fi telefon
Araya Girme Zay?flamas?
:
1 dBm den az
Diafoni Zay?flamas?
:
65 dBm den az
Anahtarlama
:
Say?sal
Besleme
:
100-240 VAC, 24/48 Volt hat voltaj?
Ücretlendirme Bilgisi
:
12/16 KHZ, polarite de?i?imi, sanal
Ethernet Arayüzü
:
10/100 Base T
Caller ID
:
ETSI FSK
SMDR Bellek
:
10.000 ça?r? depolama
Entegre Sesli Mesaj Kutusu
:
64 abone toplam 100 saat
Uzaktan Eri?im
:
Internet/Ethernet
Ses Kayd? Özelli?i
:
64 abone (PC hard diskine kay?t) (ET2000 program? ile inceleme)
Sesli Yan?t Sistemi
:
32 kanal (8 alt seviye 5 farkl? kar??lama)
Modüler Kapasiteler
:
16 analog abone
16 digital abone
16 analog harici
2 PRI
16 GSM
Subrak Modülarite
:
256 terminal
Santral Kapasitesi
:
256 terminal subrak ile 2048 terminal
VoIP Kanal
:
Modül ba??na 16
VoIP Trunk Tipi
:
Dahili abone, giren/ç?kan d?? hat, robot operatör
SIP Registrar
:
300 adet
VoIP Kodekler
:
G711, G723, G729


IPX-1000 Ba?lant? Dünyas?;

Sistem Özellikleri:

• Kampus santral özelli?i (modüller farkl? yerlerde fiber ba?lant?l?)
• Dahili, harici hat arayan numaray? gösterme (FSK)
• 12/16 KHz, polarite de?i?imi ücretlendirme sinyali
• Bekletmede müzik (santrala yükleme)
• WEB tabanl? i?letim (programlama, güncelleme ve yedekleme)

• PC konsol ile me?gul panosunu görme ve kolay kullan?m
• SMDR (10000 adet bilgiyi depolama ve PC ye gönderme)
• 32 kanal sesli yan?t sistemi (8 alt dallanma)
• Farkl? be? ayr? anons (d??ar?dan gelen aramalara 5 farkl? kar??lama)

• Sesli mesaj kutusu (programlanabilir 32 adet terminal toplam 100 saat)
• GSM arama entegrasyonu
• Özel telefon setleri, IP telefon, Wi-fi telefon ba?layabilme
• Çok kapsaml? LCR özelli?i (otomatik yönlendirme)
• Kap? diafonu ve kap? açma rolesi
• Telefon hatlar?na analog, PRI, BRI ile ba?lant?
• Internet üzerinden VoIP görü?me

• 900 adet ortak haf?za (PC konsol üzerinden kolay kullan?m, fihristleme)
• Her terminale 20 adet özel haf?za
• IP Dect ba?lant?
• Ve daha bir çok özellik

Abone Özellikleri:

• Abone k?s?tlamas? (dahili, harici, ?ehirleraras? vs.)
• Dahili / Harici arama
• Dahili / Harici hat aktarma
• Harici ça?r?lar? bo?ta parketme
• Otomatik arama
• Ça?r? toplama
• Disa (do?rudan iç hat arama)
• PBX özelli?i
• Harici hatlar? birbirine ba?lama
• Uyand?rma / ?kaz servisi
• ?ifre, telefonu kitleme
• Haf?zadan otomatik arama
• Son numara tekrar?
• Konu?ma süresini k?s?tlama
• Harici ve dahili hatlara konferans yapabilme
• Farkl? hatlar? gruplama
• Diyafon ba?layabilme özelli?i
• Araya girme
• Beni izle
• Haf?zadan arama
• Rahats?z edilmeme
• Harici numaray? do?rudan arama (acil hat)
• Gece servisi
• Direkt harici hat servisi
• S?raya girme
• Yetki ta??ma
• Ve daha birçok abone özelli?i

 

Multitek-MT300 Telefon Santral?

Santral - Multitek

Orta ve büyük ölçekli i?letmeler için geli?tirilmi? olan MT300 telefon santral?, 4 harici 16 dahili hat kapasitesinden ba?layarak ihtiyaca göre kapasitesi artt?r?labilir.

SANTRAL ÖZELL?KLER? 
  - 28 harici ve 203 dahiliye kadar (lütfen kapasiteyi sorunuz)
  - Bekletmede müzik, radyo/teyp ba?lant?s?
  - Enerji kesintisinde do?rudan PTT hatt?na ba?lanma 
  - Akü ba?layabilme
  - Santrala uzaktan servis verme ve programlama
  - MF veya DP harici hatlar.
  - Standart herhangi bir telefon,fax,modem ba?layabilme
  - Kap? açma devresi
  - Dahili görüntülü telefon ve kamera ba?layabilme
  - Sesli yan?t sistemi (Robot Operatör) özelli?i 
  - Detayl? görü?me raporlamas? için yaz?c? veya PC
   ba?layabilme
  - LCR (least cost routing)
  - Dahili ve harici hatlar için arayan numaray? gösterme özelli?i
  - BOYUTLAR: 190X450X330 mm
 

 
ABONE ÖZELL?KLER?
 
  - Abone k?s?tlamas? (?ehir içi,vs)
  - Hat aktarma
  - Harici ça?r?lar? tek tu?la cevaplama
  - Park etme
  - Otomatik arama
  - Ça?r? toplama
  - DISA(do?rudan iç hat arama)
  - Uyand?rma / ?kaz
  - ?ifre (Telefonu kilitleme) 
  - Son numara tekrar?
  - Konu?ma süresini k?s?tlama
  - Konferans
  - Beni izle,Yoksam Beni ?zle
  - Araya girme
  - Haf?zadan arama
  - Rahats?z edilmeme
  - Yetki ta??ma
  - Gece servisi ve daha birçok özellik 
   

ÜRÜNE BA?LANAB?LEN ÇEVRE B?R?MLER       
  - KTS300 Özel Konsol Set
  - KTS300 Me?gul Panasu
  - KTS500 Özel Konsol Set
  - Sesli Yan?t Sistemi
  - Raporlama Yaz?l?m?
  - Y?ld?r?m Koruyucu
  - Görüntüsüz Diyafon Sistemi
  - Görüntülü Diyafon Sistemi
  - Telefon Makinas?


 

Multitek-Star2s ip Uyumlu Telefon Santral?

Santral - Multitek

Küçük ve orta ölçekli i?letmeler için geli?tirilmi? 2 VoIP kanall? (opsiyonel), 4 harici 8 dahili hat kapasitesinden ba?layan, 6 harici veya 20 dahili hatta büyüyebilen telefon santral?.

Not: VoIP özelli?i halen kullan?mda olan Star2s ve Star2m santrallar?na uygulanabilmektedir.

SANTRAL ÖZELL?KLER? 
  
  -Opsiyonel 2 VoIP kanall?, 4 veya 6 harici, 8,12,16 veya 20 dahili hat 
   (Azami 6/16 veya 4/20 ye kadar)
  -Bekletmede müzik,radyo / teyp ba?lant?s?
  -Enerji kesintisinde do?rudan PTT hatt?na 
   ba?lanma 
  -Akü ba?layabilme
  -Santrala uzaktan servis verme ve 
   programlama
  -MF veya DP harici hatlar. 
  -Standart herhangi bir telefon,fax,modem 
   ba?layabilme
  -Kap? açma devresi
  -Dahili görüntülü telefon ve kamera 
   ba?layabilme
  -Sesli yan?t sistemi (Robot Operatör) özelli?i
  -Detayl? görü?me raporlamas? için yaz?c? veya 
   PC ba?layabilme
  -LCR (least cost routing)
  -Dahili ve harici hatlar için arayan numaray? 
   gösterme 
   özelli?i,
  -Santral üstünde me?gul panosu,
  -Dahili aramalarda ilave ürüne gerek kalmadan standart (CID ve DTMF) telefon 
   cihazlar? ile arayan? görme özelli?i
  -Enerji dahil bütün opsiyonel cihazlar tek bir 
   kutu içerisinde
  -BOYUTLAR: 300 X 230 X 70 mm

ABONE ÖZELL?KLER? 
  -Abone k?s?tlamas? (?ehir içi,vs)
  -Hat aktarma
  -Harici ça?r?lar? tek tu?la cevaplama
  -Park etme
  -Otomatik arama
  -Ça?r? toplama
  -DISA(do?rudan iç hat arama)
  -Uyand?rma / ?kaz
  -?ifre (Telefonu kilitleme)
  -Son numara tekrar?
  -Konu?ma süresini k?s?tlama
  -Konferans
  -Beni izle,Yoksam Beni ?zle
  -Araya girme
  -Haf?zadan arama
  -Rahats?z edilmeme
  -Yetki ta??ma
  -Gece servisi ve daha birçok özellik

SANTRAL VoIP ÖZELL?KLER?

  -Kolay kurulum ve i?letim. VoIP özelli?i için santrala VoIP modül ilevesi yap?l?r.
  -2 Adet VoIP konu?ma kanal?.
  -VoIP konu?ma ?ekli:
          a) Noktadan noktaya
             50 adet farkl? nokta tek bir numara çevrilerek ula??l?r.
          b) Kay?tl? arama
             Arama ücretli veya ücretsiz bir oparatör üzerinden SIP registered olabilir.
  -Konu?ma protokolu SIP.
  -NAT arkas?na ba?lanan cihazlar için STUN özelli?i.
  -Ses kalitesi için QoS özelli?i.
  -G.711, G.729, G.723, G.726 kodek deste?i
  -T.30, T.38 faks deste?i
  -Bir adet WAN ve bir adet LAN port
  -WEB tabanl? i?letim ve programlama

ÜRÜNE BA?LANAB?LEN OPS?YONEL ÇEVRE B?R?MLER?
  -VoIP Modül
  -KTS300 Özel Konsol Set
  -KTS300 Me?gul Panasu
  -KTS500 Özel Konsol Set
  -CID D??ar?dan Arayan? Gösterme Ünitesi
  -Sesli Yan?t Sistemi
  -Raporlama Yaz?l?m?
  -Akü ?arj Ünitesi
  -Y?ld?r?m Koruyucu
  -Görüntüsüz Diyafon Sistemi
  -Görüntülü Diyafon Sistemi
  -12KHZ Gerçek Ücretlendirici
  -Telefon Makinas?

ÜRÜN KAPAS?TELER?

Harici Hat

Dahili Hat

4

8

4

12 

4

16

4

20

6

8

6

12

6

16

VoIP özelli?i 4 d?? ve 16 iç hat olan kapasitelere kadar uygulan?r.

 

Multitek-MT26 Telefon Santral?

Santral - Multitek

2 Harici 6 dahili sabit kapasiteli telefon santral? 

SANTRAL ÖZELL?KLER?

  -2 harici ve 6 dahili hat
  -Bekletmede müzik,radyo / teyp ba?lant?s?
  -Enerji kesintisinde do?rudan PTT hatt?na  
   ba?lanma
  -Akü ba?layabilme
  -Santrala uzaktan servis verme ve 
   programlama
  -MF veya DP harici hatlar.
  -Standart herhangi bir telefon,fax,modem 
   ba?layabilme
  -Kap? açma devresi
  -Dahili görüntülü telefon ve kamera 
   ba?layabilme
  -Sesli yan?t sistemi (Robot Operatör) özelli?i
  -Detayl? görü?me raporlamas? için yaz?c? veya 
   PC ba?layabilme
  -LCR (least cost routing)
  -Dahili ve harici hatlar için arayan numaray? 
   gösterme özelli?i,
  -Santral üstünde me?gul panosu,
  -Dahili aramalarda ilave ürüne gerek kalmadan standart (CID ve DTMF) 
   telefon cihazlar? ile arayan? görme özelli?i
  -Enerji dahil bütün opsiyonel cihazlar tek bir 
   kutu içerisinde,
  BOYUTLAR: 300 X 230 X 70 mm

 

ABONE ÖZELL?KLER? 

  -Abone k?s?tlamas? (?ehir içi,vs)
  -Hat aktarma
  -Harici ça?r?lar? tek tu?la cevaplama
  -Park etme
  -Otomatik arama
  -Ça?r? toplama
  -DISA(do?rudan iç hat arama)
  -Uyand?rma / ?kaz
  -?ifre (Telefonu kilitleme)
  -Son numara tekrar?
  -Konu?ma süresini k?s?tlama
  -Konferans
  -Beni izle,Yoksam Beni ?zle
  -Araya girme
  -Haf?zadan arama
  -Rahats?z edilmeme
  -Yetki ta??ma
  -Gece servisi ve daha birçok özellik

 

ÜRÜNE BA?LANAB?LEN ÇEVRE B?R?MLER?
  -KTS300 Özel Konsol Set
  -KTS500 Özel Konsol Set
  -CID D??ar?dan Arayan? Gösterme Ünitesi
  -Tek Kanal Sesli Yan?t Sistemi
  -Raporlama Yaz?l?m?
  -Akü ?arj Ünitesi
  -Y?ld?r?m Koruyucu
  -Görüntüsüz Diyafon Sistemi
  -Görüntülü Diyafon Sistemi
  -12KHZ Gerçek Ücretlendirici
  -Telefon Makinas?

 

Multitek-Star1s ip Uyumlu Telefon Santral?

Santral - Multitek


SANTRAL ÖZELL?KLER?
-Opsiyonel 4 VoIP konu?ma kanal? 12 harici hat ve 80 dahili hatta kadar.
-Bekletmede müzik,radyo / teyp ba?lant?s?
-Enerji kesintisinde do?rudan PTT hatt?na 
ba?lanma 
-Akü ba?layabilme
-Santrala uzaktan servis verme ve 
programlama
-MF veya DP harici hatlar.
-Kap? açma devresi
-Dahili görüntülü telefon ve kamera ba?layabilme
-Sesli yan?t sistemi (Robot Operatör) özelli?i
-Detayl? görü?me raporlamas? için yaz?c? veya   
PC ba?layabilme
-Sesli yan?t sistemi (robot oparatör) özelli?i,
-12 abone sesli mesaj b?rakma özelli?i,
-Dahili ve harici hatlar için arayan numaray? 
gösterme özelli?i,
-LCR (least cost routing)
-Enerji dahil bütün opsiyonel cihazlar tek bir 
kutu içerisinde,
-Dahili aramalarda ilave ürüne gerek kalmadan standart (CID ve   
DTMF) telefon cihazlar? ile arayan? görme özelli?i
-Standart herhangi bir telefon, faks, modem 
ba?layabilme
-BOYUTLAR: 420X360X120 mm

SANTRAL VoIP ÖZELL?KLER?

-Kolay kurulum ve i?letim. VoIP özelli?i için santrala VoIP modül ilevesi yap?l?r.
-4 Adet VoIP konu?ma kanal?.
-VoIP konu?ma ?ekli:
a) Noktadan noktaya
50 adet farkl? nokta tek bir numara çevrilerek ula??l?r.
b) Kay?tl? arama
Arama ücretli veya ücretsiz bir oparatör üzerinden SIP registered olabilir.
-Konu?ma protokolu SIP.
-NAT arkas?na ba?lanan cihazlar için STUN özelli?i.
-Ses kalitesi için QoS özelli?i.
-G.711, G.729, G.723, G.726 kodek deste?i
-T.30, T.38 faks deste?i
-Bir adet WAN ve bir adet LAN port
-WEB tabanl? i?letim ve programlamaABONE ÖZELL?KLER?
-Abone k?s?tlamas? (?ehir içi,vs)
-Hat aktarma
-Harici ça?r?lar? tek tu?la cevaplama
-Park etme
-Otomatik arama
-Ça?r? toplama
-DISA(do?rudan iç hat arama)
-Uyand?rma / ?kaz
-?ifre (Telefonu kilitleme)
-Son numara tekrar?
-Konu?ma süresini k?s?tlama
-Konferans
-Beni izle,Yoksam Beni ?zle
-Araya girme
-Haf?zadan arama
-Rahats?z edilmeme
-Yetki ta??ma
-Gece servisi ve daha birçok özellik

ÜRÜNE BA?LANAB?LEN OPS?YONEL ÇEVRE B?R?MLER? 
-VoIP Modül
-KTS300 Özel Konsol Set
-KTS300 Me?gul Panosu
-KTS500 Özel Konsol Set
-CID D??ar?dan Arayan? Gösterme Ünitesi
-Sesli Yan?t Sistemi
-Raporlama Yaz?l?m?
-Akü ?arj Ünitesi
-Y?ld?r?m Koruyucu
-Görüntüsüz Diyafon Sistemi
-Görüntülü Diyafon Sistemi
-12KHZ Gerçek Ücretlendirici
-Telefon Makinas?

ÜRÜN KAPAS?TELER?

Harici Hat / Dahili Hat

6/16

9/16

12/16

6/24

9/24

12/24

6/32

9/32

12/32

6/40

9/40

12/40

6/48

9/48

12/48

6/56

9/56

12/56

6/64

9/64

12/64

6/72

9/72

 

6/80

9/80

 

VoIP özelli?i 6 veya 9 harici hatl? sistemlere uygulanabilir.

 


鈜nlerimiz

Developed by JoomVision.com