Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character
Karel

Karel-DS200 IP Uyumlu Say?sal Telefon Santral?

Santral - Karel

Karel, DS200 say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan büyük kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, IP, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor.

Uygulama ve uyumluluk : PABX, CO , RURAL, STP, SP, TANDEM, TRANS?T, TAF?CS / DSS1, EURO ISDN, Q-SIG, SS7, ISUP, MTP, CAS1B, CAS2B, R1, R2, 1VF
Maksimum port kapasitesi : 8.000 porta art?r?labilir. (Farkl? abone konfigürasyonu ayarlanabilir.)
Sistem mimarisi : Da??t?lm?? ve merkezi yap?
Ba?lanabilen Sistemler 1: Özel analog ve ISDN telefon setleri, say?sal ISDN-U (2 telli) telefon setleri, IP telefon setleri, yaz?l?m IP telefonlar (Soft-phone),router ve GSM gateway cihazlar?, ISDN BRI/PRI terminaller, analog ve ISDN modemler, DECT ve PAGER terminaller, telsiz telefon cihazlar?
Ba?lanabilen Sistemler 2: Sesli yan?t ve ses kay?t sistemleri, anons sistemleri, harici müzik, analog telefonlar, manyetolu telefonlar, QSIG uyumlu cihazlar ve santrallar, SP/STP uyumlu santrallar, R1/R2 uyumlu santrallar, VoIP Gatekeeper
?ebeke ba?lant?s? : Analog Trunk DP/DTMF, ISDN BRI(2B+D), ISDN PRI(30B+D), E&M, E1, TWT, LB (local battery), analog 4 tel , 10BaseT (Ethernet), 10/100 BaseT (Ethernet) ?leti?im H?z? : 100Mbps (Ethernet), 2.048 Kbps (E1).
Ek Özellikler : Ça?r? raporlama, ücretlendirme, trafik analiz, otomatik test, yedek i?lemci, CTI, LCR, otel yaz?l?mlar?, MSN, DID, gece servisi, do?rudan arama, ça?r? yönlendirme, ça?r? k?s?tlama, konferans, CLIP/CLIR, COLP/COLR
 
Geni? altyap? platformu sayesinde geli?melere aç?k; Euro ISDN uyumu ile yeni teknolojilere haz?r bir yap?ya sahiptir.
CTI-Bilgisayar telefon entegrasyonu özelli?i bulunmaktad?r.
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ile ekonomik ileti?im seçene?i sunar.
EVM200 robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile d??ar?dan arayanlara telefon operatörünü me?gul etmeden do?rudan abonelere ula?ma ve mesaj b?rakma imkan? sa?lar.
Net-CM Raporlama yaz?l?m?yla telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerinin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me imkan? sunar.
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m?n? sa?lar.
DT130 DECT sistem ile kullan?c?s?na hareket özgürlü?ü ve DECT teknolojisinin mükemmel ses kalitesini sunar.
IPS modülü ile yeni nesil IP çözümleri sunar.
ISDN, analog ve say?sal hat ba?lant?s?yla hibrit yap? olu?turulabilir.
 
Haf?zadan arama (genel/özel)
Otomatik arama
Me?gul aboneyi uyarma
S?raya girme
Me?gul d?? hat
Me?gul abone
Cevaps?z ça?r?
Ça?r? bekletme
Ça?r? park etme
Ça?r? aktarma
?ef sekreter gruplama
Konferans
Rahats?z edilmeme
Esnek numaraland?rma
Ça?r? yönlendirme; bütün ça?r?lar, gece servisinde , me?gul abone , cevaps?z ça?r?
Acil hat
Bilgi alma
Araya girme
D?? hat alma
D?? hat-D?? hat ba?lama
Son numara tekrar?
?ifre kullan?m?
Telefon kilitleme
Ça?r? yakalama
Bekletme müzi?i
Hat?rlatma/uyand?rma servisi
Ses seviyesi ayar?
 
Otel odas? abonesi belirleme
Check in-Check out
Otel odas? durumu (dolu, bo?,rezerve)
Oda görüntüleme (Temiz, kirli, temizleniyor)
Yer belirtme servisi
Süre k?s?tlamas?
Arama yetki seviyesi
 
Masraf kodu giri?i
Otomatik d?? hat bekletme
Otomatik sistem kontrolü
Ça?r? k?s?tlama
Do?rudan aboneye eri?im
Farkl? zil kadanslar?
Harici ça?r? yönlendirme
Faks yönlendirme
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
D?? hat eri?im gruplar?
Abone yetki seviyesi
Otomatik d?? hat açma
Gece servisi
Ekrandan sistem sorgulama
Operatörlere e?it yük da??l?m?
Elektrik kesintisinde d?? hat-iç hat ba?lama
Uzaktan programlama
Uzaktan sistem resetleme
Dahili abone gruplar?
Seri ça?r? transferi
Sistem yetkilisi
Araya girme yetki kontrolü
Ayarlanabilir bekletme ve park süreleri
Ayarlanabilir çatalalt? süresi
MF/DP arama
 
Arayan numaray? k?s?tlama (CLIR)
Aranan numaray? gösterme (CDLP)
Aranan numara k?s?tlamas? (COLR)
Ücretlendirme; ça?r? ba??nda (AOC-S), ça?r? esnas?nda (AOC-O), ça?r? sonunda (AOC-E)
Çoklu abone numaraland?rma (MSN)
Direkt dahili arama (DDI)
Noktadan-Noktaya ba?lant?
Noktadan-Çok noktaya ba?lant?
Network mesajlar?n?n gösterilmesi
Ana i?lemci kart? devreden ç?kt???nda devam eden görü?meler kesilmeden yedek i?lemci kart?n?n devreye girebilmesi (Hot-standby)
 

Karel-DS200S IP Uyumlu Say?sal Telefon Santral?

Santral - Karel

Karel, DS200S say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan orta-büyük kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor.

Telekomünikasyonun rolü, bilgi teknolojilerinin geli?imi ile birlikte gün geçtikçe art?yor. ??letmeler artan bilgi ihtiyaçlar?n? kar??lamak ve daha verimli çal??abilmek için ileti?im sistemlerini yeniden yap?land?rmak zorunda. Karel, DS200S say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan orta-büyük kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor
 
Tek rakl? yap?da 224 hatta kadar geni?leyebilme özelli?iyle firmalar?n farkl? kapasitelerdeki ileti?im ihtiyaçlar?na etkin çözümler sunar
Ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i; verimli, h?zl? ve güvenilir haberle?me arac?d?r
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ve raporlama yaz?l?m? ile ekonomik ileti?im olana?? sunar
IP Trunk Kart? (VoIP) ile görü?me giderlerinden tassarruf sa?layan çözümler sunar
Ba?lanabilen Sistemler 1: Özel analog ve ISDN telefon setleri, say?sal ISDN-U (2 telli) telefon setleri, IP telefon setleri, yaz?l?m IP telefonlar (Soft-phone),router ve GSM gateway cihazlar?, ISDN BRI/PRI terminaller, analog ve ISDN modemler, DECT ve PAGER terminaller, telsiz telefon cihazlar?
Ba?lanabilen Sistemler 2: Sesli yan?t ve ses kay?t sistemleri, anons sistemleri, harici müzik, analog telefonlar, manyetolu telefonlar, QSIG uyumlu cihazlar ve santrallar, SP/STP uyumlu santrallar, R1/R2 uyumlu santrallar, VoIP Gatekeeper
 
Sistem Servisleri :
Otomatik d?? hat bekletme
Otomatik sistem kontrolü
Ça?r? k?s?tlama
Do?rudan aboneye eri?im
Farkl? zil kadanslar?
Harici ça?r? yönlendirme
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ile ekonomik ileti?im seçene?i sunar.
D?? hat eri?im gruplar?
Abone yetki seviyesi
Gece servisi
Operatörlere e?it yük da??l?m?
Elektrik kesintisinde D?? Hat-?ç Hat ba?lama (HR08 ile)
Uzaktan programlama
Uzaktan sistem resetleme
Dahili abone gruplar?
Seri ça?r? transferi
Sistem yetkilisi
Araya girme yetki kontrolü
Ayarlanabilir bekletme ve park süreleri
Ayarlanabilir çatalalt? süresi
MF / DP arama
ISDN Servisleri :
Arayan numaray? gösterme (CLIP)
Arayan numaray? k?s?tlama (CLIR)
Ba?lan?lan numaray? gösterme (COLP)
Ba?lan?lan numara k?s?tlamas? (COLR)
Ücretlendirme; ça?r? ba??nda (AOC-S) , ça?r? esnas?nda (AOC-O), ça?r? sonunda (AOC-E)
Çoklu abone numaraland?rma (MSN)
Direkt dahili arama (DDI)
Network mesajlar?n?n gösterilmesi
Ça?r? aktarma (ECT)
Me?gulde s?raya girme (CCBS)
Cevaps?z aramalarda s?raya girme (CCNR)
Üç partili konferans (3PTY)
Çok partili konferans (CONF)
Kullan?c?dan kullan?c?ya yaz?l? mesaj (UUI)
Yönlendirme-me?gulde, cevaps?zda veya her durumda (CFB,CFNR,CFU)
Bekleyen ça?r? (CW)
 
Geni? altyap? platformu sayesinde geli?melere aç?k bir yap?ya sahiptir.
Euro ISDN özelliklerini (dahili/harici) destekler.
CTI-Bilgisayar telefon entegrasyonu özelli?i bulunmaktad?r.
VoIP kart? sayesinde merkez ve ?ubeler aras?nda yap?lacak ses-veri entegrasyonu sayesinde telefon giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sa?lanabilir.
Otomatik yön seçimi program? (LCR) ile ekonomik ileti?im seçene?i sunar.
EVM robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile d??ar?dan arayanlar telefon operatörünü me?gul etmeden do?rudan abonelere ula?abilir ve mesaj b?rakabilir.
Net-CM raporlama yaz?l?m?yla telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerinin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me imkan? sunar.
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m?n? sa?lar.
Iris Explorer yaz?l?m? ve Iris ile ST200 telefonlarla tüm CTI fonksiyonlar?, s?n?rs?z telefon defteri özelli?i ve telefonlar?n kolay programlama özelliklerinden faydalanma imkan? sunar.
DT130 DECT sistem ile kullan?c?s?na hareket özgürlü?ü ve DECT teknolojisinin mükemmel ses kalitesini sunar.
ISDN, Analog, ve Say?sal hat ba?lant?s?yla hibrit yap? olu?turulabilir.
 
Haf?zadan arama (genel/özel)
Otomatik arama
Me?gul aboneyi uyarma
S?raya girme
Me?gul d?? hat
Me?gul abone
Cevaps?z ça?r?
Ça?r? bekletme
Ça?r? park etme
Ça?r? aktarma
Sekreter gruplama
Konferans
Rahats?z edilmeme
Esnek numaraland?rma
Ça?r? yönlendirme; bütün ça?r?lar, gece servisinde , me?gul abone , cevaps?z ça?r?
Acil hat
Bilgi alma
Araya girme
D?? hat alma
D?? hat-D?? hat ba?lama
Son numara tekrar?
?ifre kullan?m?
Telefon kilitleme
Ça?r? yakalama
Bekletme müzi?i
Hat?rlatma / Uyand?rma servisi
Ses seviyesi ayar?
Masraf kodu giri?i
 
Otel odas? abonesi belirleme
Check in-Check out
Otel odas? durumu (dolu, bo?,rezerve)
Oda görüntüleme (temiz, kirli, temizleniyor)
Yer belirtme servisi
Süre k?s?tlamas?
Mini bar servisi
Arama yetki seviyesi
 
Haf?zadan arama (genel/özel)
Otomatik arama
Me?gul aboneyi uyarma
S?raya girme
Me?gul d?? hat
Me?gul abone
Cevaps?z ça?r?
Ça?r? bekletme
Ça?r? park etme
Ça?r? aktarma
Sef sekreter gruplama
Konferans
Rahats?z edilmeme
Esnek numaraland?rma
Ça?r? yönlendirme; bütün ça?r?lar, gece servisinde , me?gul abone , cevaps?z ça?r?
Acil hat
Bilgi alma
Araya girme
D?? hat alma
D?? hat-D?? hat ba?lama
Son numara tekrar?
?ifre kullan?m?
Telefon kilitleme
Ça?r? yakalama
Bekletme müzi?i
Hat?rlatma / Uyand?rma servisi
Ses seviyesi ayar?
Masraf kodu giri?i
Otomatik d?? hat bekletme
Otomatik sistem kontrolü
Ça?r? k?s?tlama
Do?rudan aboneye eri?im
Farkl? zil kadanslar?
Harici ça?r? yönlendirme
Faks yönlendirme
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
D?? hat eri?im gruplar?
Abone yetki seviyesi
Otomatik d?? hat açma
Gece servisi
Ekrandan sistem sorgulama
Operatörlere e?it yük da??l?m?
Elektrik kesintisinde d?? hat-?ç hat ba?lama
Uzaktan programlama
Uzaktan sistem resetleme
Dahili abone gruplar?
Seri ça?r? transferi
Sistem yetkilisi
Araya girme yetki kontrolü
Ayarlanabilir bekletme ve park süreleri
Ayarlanabilir çatalalt? süresi
MF / DP arama
 
Kapasite: Maksimum 224 port
Tek rakta 14 genel amaçl? slot
Analog dahili abone kart? (16 abone)
ISDN dahili abone kart? (8 S0)
Say?sal abone kart? (8 veya 16 U)
E&M kart? (4hat)
Analog d?? hat kart? (8 hat)
Abone/d?? hat ayarlanabilir ISDN BRI hat kart? (8 S0/T0)
ISDN PRA hat kart? (1S2)
R2 d?? hat kart? (1R2)
Kontrol: Kaydedilmi? program kontrolü (SPC)
Da??t?lm?? i?lemci yap?s?
Haf?za kapasitesi: 2048 Kb Flash ROM
2048 Kb CMOS SRAM
Anahtarlama: TDM / PCM (A-law)
Besleme: AC 230V, 50 Hz
48 V akü besleme
Güç Tüketimi: 50-500 W
Abone ba?lant?s?: Telefon makinesi dahil çevrim direnci 1800 Ohm
Standart DP/DTMF telefonlar
48 VDC hat beslemesi
ISDN S0 arayüzü
D?? Hat Ba?lant?s? : DP / DTMF sinyalle?mesi
12 kHz. ücretlendirme sinyali sezme
Polarite de?i?imini alg?lama
Darbe h?z? = 10 pps + 10%
Darbe/bo?luk oran? - 33/66
ISDN BRA
ISDN PRA
Euro ISDN uyumu
Birçok Euro ISDN özelli?ini destekleme
Euro ISDN uyumlu telefonlarla kullan?labilme
DTMF gönderme
Di?er arayüzler RS 232, harici müzik ba?lant?s?
Ortam ?artlar?: Ortam ?artlar? :0 °C ± 45 °C s?cakl?k; %10 - %80 nem
 

Karel-DS200M IP Uyumlu Say?sal Telefon Santral?

Santral - Karel

Karel, DS200M say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan küçük-orta kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor.

Telekomünikasyonun rolü, bilgi teknolojilerinin geli?imi ile birlikte gün geçtikçe art?yor. ??letmeler artan bilgi ihtiyaçlar?n? kar??lamak ve daha verimli çal??abilmek için ileti?im sistemlerini yeniden yap?land?rmak zorunda. Karel, DS200M say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan orta-büyük kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor.
 
Tek rakl? yap?da 144 hatta kadar geni?leyebilme özelli?iyle firmalar?n farkl? kapasitelerdeki ileti?im ihtiyaçlar?na etkin çözüm
Ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i; verimli, h?zl? ve güvenilir haberle?me arac?
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ile ekonomik ileti?im seçene?i sunar.
IP Trunk Kart? (VolP) ile görü?me giderlerinden
Ba?lanabilen Sistemler 1: Özel analog ve ISDN telefon setleri, say?sal ISDN-U (2 telli) telefon setleri, IP telefon setleri, yaz?l?m IP telefonlar (Soft-phone),router ve GSM gateway cihazlar?, ISDN BRI/PRI terminaller, analog ve ISDN modemler, DECT ve PAGER terminaller, telsiz telefon cihazlar?
Ba?lanabilen Sistemler 2: Sesli yan?t ve ses kay?t sistemleri, anons sistemleri, harici müzik, analog telefonlar, manyetolu telefonlar, QSIG uyumlu cihazlar ve santrallar, SP/STP uyumlu santrallar, R1/R2 uyumlu santrallar, VoIP Gatekeeper
 
Geni? altyap? platformu sayesinde geli?melere aç?k bir yap?ya sahiptir
Euro ISDN özelliklerini (dahili/harici) destekler
CTI-Bilgisayar telefon entegrasyonu özelli?i bulunmaktad?r
VoIP kart? kullan?larak merkez ve ?ubeler aras?nda yap?lacak ses-veri entegrasyonu sayesinde telefon giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sa?lanabilir
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ekonomik ileti?im imkan? sa?lar
D??ar?dan arayanlar, EVM robot operatör ve sesli mesaj kutusu sayesinde, telefon operatörünü me?gul etmeden, abonelere do?rudan ula?abilir ve mesaj b?rakabilirler
Net-CM Raporlama yaz?l?m?yla telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerinin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me imkan? sunar
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m?n? sa?lar
Iris Explorer yaz?l?m?, Iris ve ST20 telefon setleri ile tüm CTI fonksiyonlar?, s?n?rs?z telefon defteri özelli?i ve telefonlar?n kolay programlama özelliklerinden faydalanma imkan? sunar
DT130 DECT sistem ile kullan?c?s?na hareket özgürlü?ü ve DECT teknolojisinin mükemel ses kalitesini sunar
PG-100 dahili ça?r? sistemi (Local Pager) ile hastane, fabrika, tatil köyü gibi geni? alanlara kurulu i?letmelerin dola??m halindeki personeline geni? bir kapsama alan? içinde her an eri?im ve özgürce hareket etme olana?? sa?lar
ISDN, analog ve say?sal hat ba?lant?s?yla hibrit yap? olu?turulabilir
 
Otel odas? abonesi belirleme
Check in-Check out
Otel odas? durumu (dolu, bo?,rezerve)
Oda görüntüleme (temiz, kirli, temizleniyor)
Yer belirtme servisi
Süre k?s?tlamas?
Mini bar servisi
Arama yetki seviyesi
 

Karel-MS224 Telefon Santral?

Santral - Karel

MS224, Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl??? sunar.

MS224, büyüyen i?letmelerin artan abone say?s?, geli?en ileti?im ihtiyaçlar? ve sürekli de?i?en teknolojik ortama uyum sa?layabilme gibi beklentilerini 4-28 d?? hat ve 12-200 dahili abone kapasite seçenekleri ile en iyi ?ekilde kar??lar.
MS224, modüler yap?s?yla, otel, tatil köyü, hastane, fabrika gibi orta-büyük kapasiteli i?yerleri ve i?letmeler için uygun ileti?im çözümüdür.
Modüler
4 - 28 d?? hat ve 12 - 200 dahili abone kapasite seçene?i
100'ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i
Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl???
 
Otomatik d?? hat bekletme
Otomatik sistem kontrolü
Ça?r? k?s?tlama
Do?rudan aboneye eri?im
Farkl? zil kadanslar?
Harici ça?r? yönlendirme
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
D?? hat eri?im gruplar?
Otomatik d?? hat açma
Gece servisi
Paralel operatörler
Sistem parametrelerini raporlama
Elektrik kesintisinde d?? hat-iç hat ba?lama
Uzaktan programlama
Dahili abone gruplar?
Seri ça?r? transferi
Sistem yetkilisi
Zaman ve tarife tablolar?
MF/DP arama
 
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
ISDN adaptörü ile ISDN servislerinden yararlanabilme
Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile, telefon operatörünü me?gul etmeden abonelere do?rudan ula?ma ve mesaj b?rakabilme
Net-CM raporlama yaz?l?m? ile telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m?
Seri yaz?c? arabirimi ile abone görü?melerinin süresel ve ücretsel dökümünü normal yaz?c?dan alabilme
Otel servisleri
DECT ve dahili ça?r? sistemi ile ileti?iminize hareket özgürlü?ü
 
Haf?zadan arama (genel/özel)
Otomatik arama
Me?gul aboneyi uyarma
S?raya girme (me?gul d?? hat-me?gul abone-cevaps?z ça?r?)
Ça?r? bekletme
Ça?r? park etme
Ça?r? aktarma
?ef sekreter gruplama
Konferans
Rahats?z edilmeme
Diyafon ba?lant?s?
Kap? açma
Esnek numaraland?rma
Ça?r? yönlendirme; bütün ça?r?lar, gece servisinde, me?gul abone
Acil hat
Bilgi alma
Araya girme
D?? hat alma
D?? hat-d?? hat ba?lama
Son numara tekrar?
Anons
?ifre kullan?m?
Telefon kilitleme
Ça?r? yakalama
Bekletme müzi?i
Hat?rlatma/ Uyand?rma servisi
Ses seviyesi ayar?
 
Otel odas? abonesi belirleme
Check in-Check out
Otel odas? durumu (dolu, bo?, rezerve)
Oda görüntüleme (temiz, kirli, temizleniyor)
Yer belirtme servisi
Süre k?s?tlamas?
Arama yetki seviyesi
 
Arayan numaray? gösterme (CLIP)
Arayan numaray? k?s?tlama (CLIR)
Aranan numaray? gösterme (CDLP)
Aranan numara k?s?tlamas? (COLR)
Ücretlendirme; ça?r? ba??nda (AOC-S), ça?r? esnas?nda (AOC-O), ça?r? sonunda (AOC-E)
Çoklu abone numaraland?rma (MSN)
Direkt dahili arama (DDI)
Noktadan-noktaya ba?lant?
Noktadan-çok noktaya ba?lant?
Network mesajlar?n?n gösterilmesi
 
Kontrol : Kaydedilmi? program kontrolü (SPC)
Haf?za Kapasitesi :1024 Kb CMOS EPROM
256 Kb CMOS SRAM (NiCd pil yedeklemeli)
Anahtarlama : Uzay payla??m? CMOS Crosspoint Switch
Besleme : AC220V, 50-60 Hz.
Güç Tüketimi : 15-95 W
Abone Ba?lant?s? : Telefon makinas? dahil çevrim direnci 1200 Ohm
Standart DP/DTMF telefonlar
16 adete kadar özel set ba?layabilme
D?? Hat Ba?lant?s? : DP/DTMF sinyalle?mesi
12/16 kHz. ücretlendirme sinyali sezme
Polarite de?i?imini alg?lama
Euro ISDN SO arayüzü uyumlu,
Di?er Arayüzler : RS232, harici müzik ba?lant?s?
Ortam ?artlar? : 0 °C
+ 45 °C s?cakl?k, %20
%80 nem
Kapasite : 224 port (Maks. 28 d?? hat ve maks. 200 dahili abone), 14 slot (4/12, 0/16 kartlar için) ve 1 diyafon kanal?
Boyutlar (g*y*d) : 56.5x32x23 cm
A??rl?k (kg) : 17.5
 

Karel-MS128 Telefon Santral?

Santral - Karel

MS128, Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl??? sunar.

MS128, büyüyen i?letmelerin artan abone say?s?, geli?en ileti?im ihtiyaçlar? ve sürekli de?i?en teknolojik ortama uyum sa?layabilme gibi beklentilerini 4 - 20 d?? hat ve 12 - 124 dahili abone kapasite seçenekleri ile en iyi ?ekilde kar??lar.
MS128, modüler yap?s?yla, otel, tatil köyü, hastane, fabrika gibi orta-büyük kapasiteli i?yerleri ve i?letmeler için uygun ileti?im çözümüdür.
4 - 20 d?? hat ve 12 - 124 dahili abone kapasite seçene?i
Modüler yap?
100'ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i
Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl???
 
Otomatik d?? hat bekletme
Otomatik sistem kontrolü
Ça?r? k?s?tlama
Do?rudan aboneye eri?im
Farkl? zil kadanslar?
Harici ça?r? yönlendirme
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
D?? hat eri?im gruplar?
Otomatik d?? hat açma
Gece servisi
Paralel operatörler
Sistem parametrelerini raporlama
Elektrik kesintisinde d?? hat-iç hat ba?lama
Uzaktan programlama
Dahili aAbone gruplar?
Seri ça?r? transferi
Sistem yetkilisi
Zaman ve tarife tablolar?
MF/DP arama
Faks yönlendirme
 

Karel-MS48C Telefon Santral? (CID+SMS)

Santral - Karel

MS48C, tüm dahili hatlardan arayan d?? hat numaras? (CID özelli?i) görüntüleyebilen ve tüm dahili abonelerin PSTN hatlar? üzerinden k?sa mesaj (SMS) gönderip alabilmesini destekleyen, küçük - orta ölçekli, büyümekte olan i?yerleri için, farkl? kapasite seçenekleri sunan, modüler, 100`ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i olan, servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl??? sa?layan telefon santral?d?r.

4 -12 d?? hat; 12- 40 dahili abone kapasite seçene?i
Arayan?n numaras?n? veya ismini ça?r? tan?y?c?l? (CID) telefondan görüntüleyebilme*
Sabit hattan, uyumlu telefonlarla k?sa mesaj (SMS) gönderme/alma*
100'ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i
Modüler
Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl???
*Türk Telekom'un destekledi?i hatlarda
 
Acil hat
Araya girme
Bekletme müzi?i
Ça?r? aktarma
Ça?r? yönlendirme (Dahili veya harici)
D?? hat - d?? hat ba?lama
D?? hat yetki s?n?rlamas?
D?? hat otomatik cevaplama
Direkt hat
Do?rudan dahili aboneye eri?im
Enerji kesilmelerinde do?rudan aboneye ba?lant?
Esnek gece servisi
Faks yönlendirici
Gecikmeli acil hat
Harici müzik giri?i
Hat?rlatma servisi
?ç / d?? hat gruplama
Kap? açma
Konferans
Kutu zili
Me?gul aboneyi uyarma
Ortak ve özel haf?za
Otomatik arama
Otomatik d?? hat kontrolü
Programlanabilir d?? hat görü?me süresi
Rahats?z edilmeme
Seçerek hat alma
Seri aktarma
S?raya girme (?ç/d?? hat)
Son numara tekrar?
?ifreli kilitleme
Uzaktan programlama
 

Karel-MS48S Telefon Santral?

Santral - Karel

MS48S, küçük - orta ölçekli, büyümekte olan i?yerleri için, farkl? kapasite seçenekleri sunan, modüler, 100`ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i olan, servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl??? sa?layan telefon santral?d?r.

4 -12 d?? hat; 12- 40 dahili abone kapasite seçene?i
100'ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i
Modüler
Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl???
 
Acil hat
Araya girme
Bekletme müzi?i
Ça?r? aktarma
Ça?r? yönlendirme (Dahili veya harici)
D?? hat - d?? hat ba?lama
D?? hat yetki s?n?rlamas?
D?? hat otomatik cevaplama
Direkt hat
Do?rudan dahili aboneye eri?im
Enerji kesilmelerinde do?rudan aboneye ba?lant?
Esnek gece servisi
Faks yönlendirici
Gecikmeli acil hat
Harici müzik giri?i
Hat?rlatma servisi
?ç / d?? hat gruplama
Kap? açma
Konferans
Kutu zili
Me?gul aboneyi uyarma
Ortak ve özel haf?za
Otomatik arama
Otomatik d?? hat kontrolü
Programlanabilir d?? hat görü?me süresi
Rahats?z edilmeme
Seçerek hat alma
Seri aktarma
S?raya girme (?ç/d?? hat)
Son numara tekrar?
?ifreli kilitleme
Uzaktan programlama
 
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) özelli?i
Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile, telefon operatörünü me?gul etmeden abonelere do?rudan ula?ma ve mesaj b?rakabilme (opsiyonel)
Net-CM raporlama yaz?l?m? ile telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me (opsiyonel)
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m? (opsiyonel)
Diyafon ünitesi ile i?yerindeki tüm telefonlardan d?? kap? ile görü?ebilme ve telefonu tu?layarak kap? açabilme (opsiyonel)
Özel telefon seti ile santral?n zengin özelliklerini tek bir tu?la kullanabilme (opsiyonel)
 

Karel-MS38C Telefon Santral? (CID+SMS)

Santral - Karel

MS38C ;4 d?? hat/8 dahili abone kapasitesine sahip, tüm hatlardan arayan numaray? gösterme (Caller ID ), k?sa mesaj gönderme/alma (SMS) özelliklerinin yan?s?ra 100`den fazla programlanabilir kullan?m özelli?i ile büyük haberle?me kolayl?klar?n? küçük i?letmelere ve evlere sunan telefon santral?d?r. MS38C, MS38S`in bütün çevre birimlerini kullanabilmektedir.

MS38C, büyük haberle?me kolayl?klar?n? küçük i?letmelere ve evlere sunan, 4 d?? hat / 8 dahili abone kapasitesine sahip, 100' ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i olan, servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl??? sunan, telefon santral?d?r.
Bütün dahili hatlarda CID (Arayan numaray? gösterme) özelli?ine sahiptir. (Bu özellik Türk Telekom'un destekledi?i hatlarda çal??maktad?r)
Bütün dahili hatlarda SMS (K?sa Mesaj Servisi) gönderme/alma özelli?ine sahiptir. (Bu özellik Türk Telekom'un destekledi?i hatlarda çal??maktad?r)
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
Robot Operatör ve Sesli Mesaj Kutusu ile telefon operatörünü me?gul etmeden abonelere do?rudan ula?ma ve mesaj b?rakabilme (opsiyonel)
Net-CM Raporlama Yaz?l?m? ile telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerin, bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me (opsiyonel)
Net-Konsol (CTI) Yaz?l?m? ile kullan?c?n?n, telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m? (opsiyonel)
Mini yaz?c? ile santraldan yap?lan tüm görü?melerin süresel ve ücretsel bilgilerinin dökümünü alabilme (opsiyonel)
Diyafon ünitesi ile isyerindeki tüm telefonlardan d?? kap? ile görü?ebilme ve telefonu tu?layarak kap? açabilme (opsiyonel)
Özel telefon seti ile santral?n zengin özelliklerini tek bir tu?la kullanabilme (opsiyonel)
Yukar?
Acil hat
Araya girme
Bekletme müzi?i
Ça?r? aktarma
Ça?r? yönlendirme (Dahili veya harici)
D?? hat - d?? hat ba?lama
D?? hat otomatik cevaplama
D?? hat yetki s?n?rlamas?
Direkt hat
Do?rudan dahili aboneye eri?im
Enerji kesilmelerinde do?rudan aboneye ba?lant?
Esnek gece servisi
Faks yönlendirici
Gecikmeli acil hat
Gerçek ücretlendirme
Harici müzik giri?i
Hat?rlatma servisi
?ç/d?? hat gruplama
Kap? açma
Konferans
Me?gul aboneyi uyarma
Ortak ve özel haf?za
Otomatik arama
Otomatik d?? hat kontrolü
Programlanabilir d?? hat görü?me süresi
Rahats?z edilmeme
Seçerek hat alma
Seri aktarma
S?raya girme (?ç/d?? hat)
Son numara tekrar?
?ifreli kilitleme
Uzaktan Programlama
 

Karel-MS38S Telefon Santral?

Santral - Karel

MS38S, büyük haberle?me kolayl?klar?n? küçük i?letmelere ve evlere sunan, 4 d?? hat / 8 dahili abone kapasitesine sahip, 100' ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i olan, servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl??? sunan, telefon santral?d?r.
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
Robot Operatör ve Sesli Mesaj Kutusu ile telefon operatörünü me?gul etmeden abonelere do?rudan ula?ma ve mesaj b?rakabilme (opsiyonel)
Net-CM Raporlama Yaz?l?m? ile telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerin, bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me (opsiyonel)
Net-Konsol (CTI) Yaz?l?m? ile kullan?c?n?n, telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m? (opsiyonel)
Mini yaz?c? ile santraldan yap?lan tüm görü?melerin süresel ve ücretsel bilgilerinin dökümünü alabilme (opsiyonel)
Diyafon ünitesi ile isyerindeki tüm telefonlardan d?? kap? ile görü?ebilme ve telefonu tu?layarak kap? açabilme (opsiyonel)
Özel telefon seti ile santral?n zengin özelliklerini tek bir tu?la kullanabilme(opsiyonel)
 
Acil hat
Araya girme
Bekletme müzi?i
Ça?r? aktarma
Ça?r? yönlendirme (Dahili veya harici)
D?? hat - d?? hat ba?lama
D?? hat otomatik cevaplama
D?? hat yetki s?n?rlamas?
Direkt hat
Do?rudan dahili aboneye eri?im
Enerji kesilmelerinde do?rudan aboneye ba?lant?
Esnek gece servisi
Faks yönlendirici
Gecikmeli acil hat
Gerçek ücretlendirme
Harici müzik giri?i
Hat?rlatma servisi
?ç/d?? hat gruplama
Kap? açma
Konferans
Me?gul aboneyi uyarma
Ortak ve özel haf?za
Otomatik arama
Otomatik d?? hat kontrolü
Programlanabilir d?? hat görü?me süresi
Rahats?z edilmeme
Seçerek hat alma
Seri aktarma
S?raya girme (?ç/d?? hat)
Son numara tekrar?
?ifreli kilitleme
Uzaktan Programlama
 

Karel-MS26C Telefon Santral? (CID+SMS)

Santral - Karel

MS26C ;2 d?? hat/6 dahili abone kapasitesine sahip, tüm hatlardan arayan numaray? gösterme (Caller ID ), k?sa mesaj gönderme/alma (SMS) özelliklerinin yan?s?ra 100`den fazla programlanabilir kullan?m özelli?i ile büyük haberle?me kolayl?klar?n? küçük i?letmelere ve evlere sunan telefon santral?d?r

Arayan?n numaras?n? veya ismini ça?r? tan?y?c?l? (Caller ID) telefondan görüntüleyebilme. (Türk Telekom’un destekledi?i hatlarda)
Sabit hattan, uyumlu telefonlara k?sa mesaj (SMS) gönderme/alma. (Türk Telekom’un destekledi?i hatlarda)
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile telefon operatörünü me?gul etmeden abonelere do?rudan ula?ma ve mesaj b?rakabilme (opsiyonel)
Net-CM raporlama yaz?l?m? ile telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me (opsiyonel)
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m? (opsiyonel)
Mini yaz?c? ile santraldan yap?lan tüm görü?melerin süresel ve ücretsel bilgilerinin dökümünü alabilme (opsiyonel)
Diyafon ünitesi ile i?yerindeki tüm telefonlardan d?? kap? ile görü?ebilme ve telefonu tu?layarak kap? açabilme (opsiyonel)
Özel telefon seti ile santral?n zengin özelliklerini tek bir tu?la kullanabilme (opsiyonel)
 
Acil hat
Araya girme
Bekletme müzi?i
Ça?r? aktarma
Ça?r? yönlendirme (Dahili veya harici)
D?? hat - d?? hat ba?lama
D?? hat otomatik cevaplama
D?? hat yetki s?n?rlamas?
Direkt hat
Do?rudan dahili aboneye eri?im
Enerji kesilmelerinde do?rudan aboneye ba?lant?
Esnek gece servisi
Faks yönlendirici
Gecikmeli acil hat
Gerçek ücretlendirme
Harici müzik giri?i
Hat?rlatma servisi
?ç/d?? hat gruplama
Kap? açma
Konferans
Me?gul aboneyi uyarma
Ortak ve özel haf?za
Otomatik arama
Otomatik d?? hat kontrolü
Programlanabilir d?? hat görü?me süresi
Rahats?z edilmeme
Seçerek hat alma
Seri aktarma
S?raya girme (?ç/d?? hat)
Son numara tekrar?
?ifreli kilitleme
Uzaktan programlama
 

Karel-MS26S Telefon Santral?

Santral - Karel

MS26, 2 d?? hat / 6 dahili abone kapasitesine sahip, 100`ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i ile büyük haberle?me kolayl?klar?n? küçük i?letmelere ve evlere sunan, telefon santral?d?r.

Küçük i?yerleri ve evler için
2 d?? hat/6 dahili abone kapasitesi
100'ün üzerinde programlanabilir kullan?m özelli?i
Servis ve bak?m hizmetlerinde uzaktan programlama kolayl???
 
Araya girme
Bekletme müzi?i
Ça?r? aktarma
Ça?r? yönlendirme (Dahili veya harici)
D?? hat - d?? hat ba?lama
D?? hat yetki s?n?rlamas?
Direkt hat
Enerji kesilmelerinde do?rudan aboneye ba?lant?
Esnek gece servisi
Faks yönlendirici
Gerçek ücretlendirme
Harici müzik giri?i
Hat?rlatma servisi
?ç/d?? hat gruplama
Kap? açma
Konferans
Ortak ve özel haf?za
Otomatik arama
Otomatik d?? hat kontrolü
Programlanabilir d?? hat görü?me süresi
Rahats?z edilmeme
Seçerek hat alma
S?raya girme (?ç/d?? hat)
Son numara tekrar?
?ifreli kilitleme
Uzaktan programlama
 
Raporlama yaz?l?m? ile telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me
Mini yaz?c? ile santraldan yap?lan tüm görü?melerin süresel ve ücretsel bilgilerinin dökümünü alabilme
Diyafon ünitesi ile i?yerindeki tüm telefonlardan d?? kap? ile görü?ebilme ve telefonu tu?layarak kap? açabilme
Özel telefon seti ile santral?n zengin özelliklerini tek bir tu?la kullanabilme
 
Kapasite: 2 D?? /6 iç hat + 1 diyafon kanal?
Boyutlar: Geni?lik 29cm, Yükseklik 24cm, Derinlik : 7cm
Kontrol: 80 °C 154 mikro i?lemci
Anahtarlama: Uzay payla??m?
Tonlar: Standart
 
 


Ürünlerimiz

Developed by JoomVision.com