Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character

Karel-DS200M IP Uyumlu Say?sal Telefon Santral?

haber - haber

Karel, DS200M say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan küçük-orta kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor.

Telekomünikasyonun rolü, bilgi teknolojilerinin geli?imi ile birlikte gün geçtikçe art?yor. ??letmeler artan bilgi ihtiyaçlar?n? kar??lamak ve daha verimli çal??abilmek için ileti?im sistemlerini yeniden yap?land?rmak zorunda. Karel, DS200M say?sal telefon sistemleriyle, geli?mi? ileti?im ihtiyaçlar? olan orta-büyük kapasiteli i?yerlerine, h?zl?, kaliteli ve çok amaçl? ça?da? ileti?im için; ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i, say?sal, ISDN uyumlu çözümler sunuyor.
 
Tek rakl? yap?da 144 hatta kadar geni?leyebilme özelli?iyle firmalar?n farkl? kapasitelerdeki ileti?im ihtiyaçlar?na etkin çözüm
Ses, görüntü ve verinin e? zamanl? olarak iletilebildi?i; verimli, h?zl? ve güvenilir haberle?me arac?
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ile ekonomik ileti?im seçene?i sunar.
IP Trunk Kart? (VolP) ile görü?me giderlerinden
Ba?lanabilen Sistemler 1: Özel analog ve ISDN telefon setleri, say?sal ISDN-U (2 telli) telefon setleri, IP telefon setleri, yaz?l?m IP telefonlar (Soft-phone),router ve GSM gateway cihazlar?, ISDN BRI/PRI terminaller, analog ve ISDN modemler, DECT ve PAGER terminaller, telsiz telefon cihazlar?
Ba?lanabilen Sistemler 2: Sesli yan?t ve ses kay?t sistemleri, anons sistemleri, harici müzik, analog telefonlar, manyetolu telefonlar, QSIG uyumlu cihazlar ve santrallar, SP/STP uyumlu santrallar, R1/R2 uyumlu santrallar, VoIP Gatekeeper
 
Geni? altyap? platformu sayesinde geli?melere aç?k bir yap?ya sahiptir
Euro ISDN özelliklerini (dahili/harici) destekler
CTI-Bilgisayar telefon entegrasyonu özelli?i bulunmaktad?r
VoIP kart? kullan?larak merkez ve ?ubeler aras?nda yap?lacak ses-veri entegrasyonu sayesinde telefon giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sa?lanabilir
En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) ekonomik ileti?im imkan? sa?lar
D??ar?dan arayanlar, EVM robot operatör ve sesli mesaj kutusu sayesinde, telefon operatörünü me?gul etmeden, abonelere do?rudan ula?abilir ve mesaj b?rakabilirler
Net-CM Raporlama yaz?l?m?yla telefon trafi?inin ücret ve sürelerine ili?kin bilgilerinin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberle?me imkan? sunar
Net-Konsol (CTI) yaz?l?m? ile kullan?c?n?n telefon üzerinden numara tu?layarak yapt??? i?lemleri bilgisayar ekran?ndan da izleyebilmesiyle bir çok santral özelli?inin h?zl? ve etkin kullan?m?n? sa?lar
Iris Explorer yaz?l?m?, Iris ve ST20 telefon setleri ile tüm CTI fonksiyonlar?, s?n?rs?z telefon defteri özelli?i ve telefonlar?n kolay programlama özelliklerinden faydalanma imkan? sunar
DT130 DECT sistem ile kullan?c?s?na hareket özgürlü?ü ve DECT teknolojisinin mükemel ses kalitesini sunar
PG-100 dahili ça?r? sistemi (Local Pager) ile hastane, fabrika, tatil köyü gibi geni? alanlara kurulu i?letmelerin dola??m halindeki personeline geni? bir kapsama alan? içinde her an eri?im ve özgürce hareket etme olana?? sa?lar
ISDN, analog ve say?sal hat ba?lant?s?yla hibrit yap? olu?turulabilir
 
Otel odas? abonesi belirleme
Check in-Check out
Otel odas? durumu (dolu, bo?,rezerve)
Oda görüntüleme (temiz, kirli, temizleniyor)
Yer belirtme servisi
Süre k?s?tlamas?
Mini bar servisi
Arama yetki seviyesi

Ürünlerimiz

Developed by JoomVision.com