Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character

Multitek-Star2s Villaset Otomasyon Sistemi

haber - haber

Sistem orta, küçük i?letmeler ve villa kullan?c?lar? için geli?tirilmi? olup ayn? cihaz üzerinde Telefon Santral?, Alarm , Ev otomasyon ve ?nterkom Sistemi özelliklerini bar?nd?rmaktad?r.Dört ayr? sistemi en ekonomik ?ekilde kullan?c?lar?n hizmetine sunmak amaçlanm??t?r. Dört farkl? sistem ayn? kutu içerisinde kullan?c?lar?n hizmetine sunulmu?tur.

TELEFON SANTRAL ÖZELL?KLER?
-4 veya 6 harici, 8,12,16 veya 20 dahili hat (Azami 6/16veya 4/20 ye  
 kadar)
-Bekletmede müzik,radyo / teyp ba?lant?s?
-Enerji kesintisinde do?rudan PTT hatt?na ba?lanma
-Akü ba?layabilme
-Santrala uzaktan servis verme ve programlama
-MF veya DP harici hatlar
-Standart herhangi bir telefon,fax,modem ba?layabilme
-Sesli yan?t sistemi (Robot Operatör) özelli?i
-Detayl? görü?me raporlamas? için yaz?c? veya PC ba?layabilme
-LCR (least cost routing)
-Santral üstünde me?gul panosu,
-Enerji dahil bütün opsiyonel cihazlar tek bir kutu içerisinde
-BOYUTLAR: 300 X 230 X 70 mm

ABONE ÖZELL?KLER? ve ÜRÜNE BA?LANAB?LEN ÇEVRE B?R?MLER? ?Ç?N STAR2s SANTRAL KISMINA BAKINIZ.

?NTERKOM S?STEM? ÖZELL?KLER?
-Kap? açma devresi 
-?stenen say?da dahili görüntülü telefon ba?layabilme 
-3 kap?ya kadar kap?lara kameral? veya kameras?z kap? paneli   
 ba?layabilme.Villa/bina giri? kap?s?n? ?ifre ile açma özelli?i.
-Kap?dan gelen ça?r?lar? birçok telefonda çald?rabilme

ALARM (GÜVENL?K) ÖZELL?KLER?
-?stenen say?da pasif infrared  dedektör (canl? dedektör) manyetik  
 dedektör veya herhangi bir dedektör ba?layabilme
-Üç zonlu alarm
-Alarm an?nda sireni çald?rma ve istenen 4 harici numaray? otomatik 
 arama
-Telefonla ,uzaktan kumanda cihaz? veya mobil telefonla alarm? devreye 
 verme ve ç?karma

EV OTOMASYON ÖZELL?KLER?
-Zaman programl? 2 adet röle ç?k??? (örne?in do?al gaz açma kapama vs 
 için )
-Programlanabilir 3 adet röle ç?k???
-Telefon hatt?ndan arayarak ?ifreyle rölelere müdahale edebilme


鈜nlerimiz

Developed by JoomVision.com