Hata
  • XML Parsing Error at 1:334. Error 9: Invalid character

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

haber - haber

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali orta ve büyük i?letmeler için telefon santralinin çok ötesinde telekomünikasyon ihtiyaçlar?n?n bir ço?unu kar??lamak için geli?tirilmi?tir. Multimedya ileti?im Internet deste?i ile geleneksel telefon tabanl? fonksiyonlar? bir araya getirerek bunu sa?lamaktad?r.

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali birle?ik ileti?im uygulamalar?n? bir paket olarak sunuyor. Bunlara Web softphone ile birlikte birle?ik mesajla?ma ve ki?isel asistan uygulamalar? dahildir.

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali tek bir yaz?l?m platformu geçerli Alcatel OmniPCX Enterprise birden fazla i?letim sistemleri ile uyumlu?u sayesinde ba??ms?z bir altyap?ya sahip güçlü ileti?im sunucular? sa?lar.

  • Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali h?zl? kolay kurulum ve bak?m
  • Yeni uygulamalar için entegrasyon yetene?i
  • VoIP kullan?m? sayesinde dü?ük sabit hat faturalar?
  • Geli?tirilmi? kullan?c? verimlili?ini
  • Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali web softphone, kurumsal dizine eri?im sa?layarak, sistemler, üçüncü taraf CRM / ERP uygulamalar? gibi mesajla?ma gerçek zamanl? ileti?im ak???n? geli?tirir.
  • Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali entegre güvenlik duvar? gibi bile?enler, proxy sunucusu, önbellek sunucusu, IP VPN sunucusu, e-posta sunucusu, intranet sunucu sa?layan güvenli ve yüksek h?zda internet kullan?m? (ISDN, ADSL, Kiral?k Hat) kontrollü.

Alcatel OmniPCX Enterprise telefon santrali ile tüm personele her yerlerde eksiksiz hizmet sunarak çal??an verimlili?ini art?r?r ve mü?teri etkile?imini olumlu yönde etkiler.

Alcatel santral sat??, Alcatel için teknik servis, destek hizmeti, bak?m tamir hizmeti vermekteyiz.

鈜nlerimiz

Developed by JoomVision.com